Woordenboek

Huursubsidie

De huursubsidie is een maandelijkse tussenkomst in de huurprijs. Als je een laag inkomen hebt, en je verhuist 1. naar een woning van een sociaal verhuurkantoor 2. van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning (vb. assistentiewoning) 3. of je was daarvoor dakloos dan kun je misschien een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Contacteer het OCMW of de Woonwijzer in je buurt. De consulent bekijkt samen met jou of je recht hebt op deze premie. 


Tip: Neem zeker je identiteitskaart mee naar de woonwinkel en zorg dat je je pincode kent. Zo kan de consulent je snel op weg helpen met administratieve formaliteiten en vermijd je onnodige verplaatsingen.


Tip: Kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie en sta je al een tijd op de wachtlijst voor een sociale woning? Misschien heb je recht op een huurpremieLet op: Je kunt de huurpremie en de huursubsidie niet allebei krijgen!


Infofiche: Huursubsidie


Identiteitskaart

Je identiteitskaart elektronische identiteitskaart (eID)  is het bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. De eID maakt het ook mogelijk om bepaalde officiële documenten elektronisch te ondertekenen. Met die elektronische handtekening kan je een aantal diensten van de overheid (bv. premies en tegemoetkomen of officiële documenten) sneller en vanop afstand aanvragen.

Via deze link kan je een afspraak maken om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen indien je deze verloren bent.


Tip: Voor kinderen jonger dan 12 jaar bestaat de Kids-ID.


Let op: Om met je eID elektronische aanvragen te doen, heb je een kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.


Infofiche: Infopunten


Inburgeringstraject

De Vlaamse overheid wil dat mensen die vanuit het buitenland in Vlaanderen en Brussel komen wonen, actief kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarom biedt de Vlaamse overheid via inburgeringscentra een inburgeringstraject aan. Dat traject helpt je om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Inburgering biedt je een eerste opstap om je maatschappelijke rol als burger, ouder, werknemer, ondernemer,... te kunnen opnemen.

  • Alle inburgeraars hebben recht op dit inburgeringstraject. Bepaalde categorieën zijn zelfs verplicht om het traject te volgen.
  • Minderjarige anderstalige inburgeraars zijn vrijgesteld van een inburgeringstraject. Inburgering verloopt voor hen via het onderwijs.

Infofiche: Inburgering


Inclusie

Letterlijk betekent inclusie insluiting, het tegenovergestelde van uitsluiting. Inclusie is een begrip dat  vooral gebruikt wordt in het discours rond specifieke doelgroepen zoals allochtonen, kansarmen en mensen met een beperking.  Elke sector legt eigen nuances, maar samengevat kun je stellen dat inclusie gaat over meedoen en erbij horen (echt meedoen en er echt bij horen).
Een inclusieve samenleving streeft naar een goed leven voor iedereen en gaat een stap verder dan integratie. Bij integratie moet de persoon zich aanpassen aan de samenleving, bij inclusie is er tweerichtingsverkeer tussen de samenleving en de persoon. Inclusie gaat niet vanzelf, je moet erin geloven en er vanuit twee kanten actief aan werken.


Infofiche: Breed onthaal, OntmoetingsplaatsenMensen met een beperkingMensen met een migratieachtergrond, Outreach (VAPH-sector)


Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs houdt in dat de gewone school open staat voor alle leerlingen. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden of een handicap houdt inclusief onderwijs in dat ze, met een eigen leertraject, aansluiten bij het gewoon onderwijs en niet doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs. Sinds het M-decreet van kracht is, is inclusief onderwijs de eerste optie. Een school bouwt een zorgcontinuüm uit en gaat samen met de leraar of leraren, de ouders en het CLB na welke redelijke aanpassingen of maatregelen een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft om de lessen te kunnen volgen. 


Infofiche: Onderwijs op maatHulpmiddelen en aanpassingen op schoolSpecifieke onderwijsbehoeften


Indeplaatsstelling

Wie zal je geldzaken beheren als je daar zelf niet meer bekwaam voor bent? Als je gehuwd bent en je hebt zelf geen regeling getroffen via een zorgvolmacht, dan zal de familierechtbank indeplaatsstelling uitspreken voor je echtgeno(ot)e. De familierechtbank geeft zo de wilsbekwame echtgenoot de bevoegdheid om namens de wilsdeficiënte echtgenoot op te treden. Als je niet (meer) gehuwd bent en je hebt zelf geen regeling getroffen, dan spreekt de vrederechter bewindvoering uit. 


InfofichePatiëntendossierLevenseinde zorgVAPH-aanvraag voor meerderjarigenRechtbanken


Inkomensgarantie voor ouderen (+65) of IGO 

De inkomensgarantie voor ouderen (+65) of IGO is een minimuminkomen vanwege de overheid aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Het is bedoeld als bestaansminimum voor wie geen of een te laag pensioen heeft. De Federale Pensioendienst onderzoekt automatisch of je recht hebt op een IGO. Je krijgt als rechthebbende jaarlijks een attest van de Federale Pensioendienst (FDP) dat je kan gebruiken als bewijsstuk om sociale voordelen te bekomen. Als je denkt dat je recht hebt op een IGO, kun je ook zelf een aanvraag indienen bij de federale pensioendienst:

  1. bij je gemeentebestuur (in persoon of via gevolmachtigde)
  2. bij de Federale Pensioendienst (in persoon of via een gevolmachtigde)
  3. online via de website www.pensioenaanvraag.be

Tip: IGO opent automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming en andere financiële voordelen zoals de maximumfactuur, goedkoper treinvervoer, verwarmingstoelage, UiTPAS, sociaal telefoontarief, sociaal tarief gas en elektriciteit... 


Tip: Via MyBEnefits kan je gratis attesten digitaal aanvragen en je sociaal statuut aantonen dat recht geeft op voordelen. 


Infofiche: Sociale voordelen, Pensioen


Inkomenstarief

In sommige opvangvoorzieningen voor kinderen betaal je een vaste prijs. De prijs is voor iedereen hetzelfde. De informatie over de  prijs moet duidelijk vermeld worden in het huishoudelijk reglement van de opvang en in de schriftelijke overeenkomst. Je ondertekent deze overeenkomst voor akkoord. De kinderopvangtoeslag is één van de toeslagen van het Groeipakket. Betaal je voor kinderopvang een prijs die niet afhangt van je inkomen? Dan krijg je sinds januari 2019 een kinderopvangtoeslag.

In andere opvangvoorzieningen betaal je een prijs volgens je inkomen. Je betaalt minder met een laag inkomen en meer als je meer verdient. Dit is de kinderopvang met inkomenstarief. Je hebt hiervoor een attest inkomenstarief nodig dat je kan aanvragen bij Kind & Gezin. 


Tip: Vraag na bij je opvang welke prijs zij vraagt en welke kosten eventueel niet in de prijs zijn inbegrepen. Is er een waarborg? Vraag naar de eventuele terugbetaling daarvan.


Tip: Heb je moeite met de aanvraag van je attest? Een organisator kinderopvang of een medewerker van het OCMW kan een attest inkomenstarief voor je aanvragen, herberekenen of opzoeken.


Infofiche: Sociale voordelen Gezin, Kinderopvang


Inkomensvervangende tegemoetkoming of IVT

Sommige mensen zijn door een handicap niet in staat om op de arbeidsmarkt voldoende te verdienen. Voor hen is er de inkomensvervangende tegemoetkoming of IVT. Het bedrag varieert naargelang de gezinssamenstelling en ernst van de handicap. Deze tegemoetkoming kan je enkel online aanvragen op handicap.belgium.be. Voor informatie en hulp bij de aanvraag kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. 

Als rechthebbende krijg je jaarlijks een attest toegestuurd van de Federale Overheidsdienst Directie-generaal Personen met een Handicap. Dit attest kun je gebruiken als bewijsstuk om sociale voordelen te bekomen. 


Tip: IVT opent automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming en andere financiële voordelen zoals de maximumfactuur, goedkoper treinvervoer, verwarmingstoelage, UiTPAS, sociaal telefoontarief, sociaal tarief gas en elektriciteit... 


Tip: Via MyBEnefits kan je gratis attesten digitaal aanvragen en je sociaal statuut aantonen dat recht geeft op voordelen. 


InfoficheTegemoetkomingen mensen met een beperkingsociale voordelen, Tegemoetkomingen zorgvragers


Inschakelingsuitkering

Ben je jonger dan 25 jaar, zit je beroepsinschakelingstijd van 12 maanden er bijna op én heb je voldoende inspanningen gedaan om werk te vinden? Dan ontvang je van VDAB een brief met een tweede positieve evaluatie. Ben je nog werkzoekend, dan kan je nu naar je uitbetalinginstelling stappen om een inschakelingsuitkering aan te vragen. 

Je uitbetalingsinstelling zal in jouw naam bij RVA een uitkering aanvragen. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan keert je uitbetalingsinstelling je de uitkering uit. Je kan deze maximaal 3 jaar (36 maanden) ontvangen. 


Infofiche: Werkloosheidsuitkering


Integratietegemoetkoming

Ben je minstens 21 jaar oud en jonger dan 65 en ondervind je door je handicap ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…)? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming. Het bedrag varieert naargelang je graad van zelfredzaamheid. Ook als je in een voorziening voor personen met een handicap verblijft, kan je recht hebben op deze tegemoetkoming. Je ontvangt dan wel maar een deel ervan.

Hoe? Deze tegemoetkoming kan je enkel online aanvragen op handicap.belgium.be. Breng je behandelende arts op de hoogte dat je een aanvraag wil indienen. Men zal informatie bij je arts of specialist opvragen om je handicap te evalueren. Voor informatie en hulp bij de aanvraag kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.

Als rechthebbende krijg je jaarlijks een attest toegestuurd van de Federale Overheidsdienst Directie-generaal Personen met een Handicap. Dit attest kun je gebruiken als bewijsstuk om sociale voordelen te bekomen.


Tip: Een vraag om je dossier te herzien, kan een weerslag hebben op je huidige tegemoetkoming. Vraag daarom altijd advies aan de dienst Maatschappelijk Werk.


Tip: Via MyBEnefits kan je gratis attesten digitaal aanvragen en je sociaal statuut aantonen dat recht geeft op voordelen.


Infofiche: Tegemoetkomingen mensen met een beperking, Tegemoetkomingen thuiszorg


Interculturele bemiddeling

Cliënten en patiënten correct informeren in een voor hen begrijpelijke taal is een vereiste om kwaliteitsvolle zorg voor iedereen toegankelijk te maken. Interculturele bemiddeling helpt de communicatie verbeteren tussen hulpverleners en cliënten of patiënten en hun familie. Even belangrijk als het tolken, is daarbij de culturele duiding. Een intercultureel bemiddelaar geeft de context achter het verhaal mee. De doelgroep van de interculturele bemiddeling zijn mensen met een migratieachtergrond en doven en slechthorenden die zich uitdrukken in gebarentaal


Tip: In het UZGent kun je voor een gesprek met de arts gratis een tolk Vlaamse gebarentaal reserveren. De tolk werkt ook op afstand voor andere ziekenhuizen of huisartsen. Contacteer de dienst patiëntenbegeleiding: tolkvgt@uzgent.be of sms naar tel. 0471 71 71 82


Infofiche: Medische zorg mensen met een migratieachtergrond, Tolk voor doven en slechthorendenZiekenhuizen


Intergenerationeel

Oud en jong samen = intergenerationeel. Jong en oud kunnen van elkaar leren. Ouderen kunnen iets doen voor kinderen en blijven zo in beweging. Kinderen en jongeren kunnen op hun beurt heel veel leren van senioren. Beide generaties genieten van de aandacht voor elkaar en krijgen begrip en respect voor elkaar. De stad Gent en het OCMW zetten sterk in op intergenerationele projecten. Meer info op de website Jong&Oud in Gent.


Infofiche: Vorming ouderen


Internering

Iemand die geïnterneerd wordt, noemt een geïnterneerde. Dat is iemand die veroordeeld is, maar door de rechter ontoerekeningsvatbaar is verklaard en dus niet verantwoordelijk geacht wordt voor zijn gestelde daden. Zij krijgen omwille van hun psychische toestand een aangepaste therapeutische begeleiding tijdens hun verblijf in de gevangenis. Via gesprekken en activiteiten wordt geprobeerd om de sociale en fysieke mogelijkheden van de geïnterneerde te verbeteren en een eventuele plaatsing in een psychiatrische instelling te vergemakkelijken.


Infofiche: Internering


Kamertraining (KT)

Kamertraining is een specifieke vorm van verblijf waarbij de jongere samen met andere jongeren in een gebouw woont, maar elk voornamelijk in zijn eigen kamer/studio verblijft. Er is 24/24 begeleiding aanwezig. Kamertraining kan een tussenstap zijn op weg naar zelfstandig wonen, maar er kan ook terug naar huis toe gewerkt worden.


InfoficheAutonoom wonen en worden


Kinderbijslag

De kinderbijslag (ook bekend als het kindergeld) is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor de opvoeding van je kind(eren). Sinds begin 2019 maakt de kinderbijslag deel uit van het Groeipakket. Het Groeipakket omvat de financiële tegemoetkomingen vanuit de Vlaamse overheid voor elk kind in elk gezin. In sommige situaties heb je recht op toeslag: zorgtoeslag, sociale toeslag, participatietoeslag.

Tot 18 jaar: De algemene regel is dat je kinderbijslag ontvangt tot je kind 18 jaar wordt.

>18 jaar: Wanneer je kind verder studeert of zich inschrijft als werkzoekende (met een max van 12 maanden) kan het verlengd worden tot een leeftijd van 25 jaar. 

>25 jaar: Het recht op kinderbijslag eindigt op het einde van de maand waarin je kind 25 jaar wordt. Ook als het nog verder studeert!


Tip: Combineert je kind studies met een of meerdere studentenjobs? Weet dan dat er een limiet staat op het aantal dagen dat je kind werkt of hoeveel het verdient. Studerende kinderen verliezen hun recht op kinderbijslag als ze te veel werken of te veel verdienen.


Infofiche: Sociale voordelen gezin


Klusjesdienst

Personen met een laag inkomen kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de klusjesdienst van OCMW Gent. Informeer bij het Welzijnsbureau in je buurt! Via deze link kan je aan de hand van je adres gemakkelijk uitzoeken welk Welzijnsbureau voor jou van toepassing is.


Tip: Stel jouw vraag tijdig. Op drukke momenten kan er een wachtlijst zijn. 


Tip: Via een deelplatform zoals Helpper of RingTwice kun je zoeken naar een hulpvaardige buur voor kleine klusjes of om boodschappen te doen.


Infofiche: Klusjesdiensten,  Praktische hulp aan huis


Knelpuntberoep

Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor werkgevers het moeilijk hebben om geschikte kandidaten te vinden. Soms is dat omdat te weinig studenten die ene bepaalde richting kiezen op school, omdat de kandidaten niet over de vereiste competenties beschikken of omdat de werkomstandigheden moeilijker zijn, bijvoorbeeld nacht- of weekendwerk, fysiek zwaar werk, ... 

De VDAB publiceert jaarlijks een lijst van knelpuntberoepen


Infofiche: Rubriek werken


KRAS-diensten

KRAS is een netwerk van ondersteunende vrijwilligersdiensten voor én met mensen in armoede. Achttien Gentse vrijwilligerswerkingen zijn aangesloten bij KRAS. Bijna alle KRAS-diensten bieden tijdelijke voedselondersteuning en kleding aan.  Elke Kras-dienst is uniek en heeft zijn eigen werkingsgebied en werkwijze. Er zijn kras-werkingen met een praatcafé, tweedehandskleding, een sociale dienst (waar je terecht kan voor onthaal, informatie en doorverwijzing, voeding, kleding), een sociaal eethuis, …

Wat heb je nodig? Sommige KRAS-diensten vragen dat je eerst langsgaat bij hun eigen sociale dienst of dat je in begeleiding bent en een doorverwijsbrief bij hebt van je begeleider. Om te weten bij welke KRAS-dienst je terecht kunt, geef je je adres in op de website zonering


Infofiche: Basishulp


Kruispuntbank of KSZ

De kruispuntbank van de sociale zekerheid is een openbare instelling die de elektronische overdracht van informatie tussen de instellingen van de sociale zekerheid organiseert en controleert. De Kruispuntbank ontwikkelt ook het portaal van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be. Daar kun je als burger of als professional terecht voor heel wat informatie en onlinediensten.


Infofiche: Sociale voordelen, Onthaaldiensten sociale hulp- en dienstverlening 


Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.