I

Identiteitskaart

Body

Je identiteitskaart elektronische identiteitskaart (eID)  is het bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. De eID maakt het ook mogelijk om bepaalde officiële documenten elektronisch te ondertekenen. Met die elektronische handtekening kan je een aantal diensten van de overheid (bv. premies en tegemoetkomen of officiële documenten) sneller en vanop afstand aanvragen.

Via deze link kan je een afspraak maken om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen indien je deze verloren bent.


Tip: Voor kinderen jonger dan 12 jaar bestaat de Kids-ID.


Let op: Om met je eID elektronische aanvragen te doen, heb je een kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.


 

Inburgeringstraject

Body

De Vlaamse overheid wil dat mensen die vanuit het buitenland in Vlaanderen en Brussel komen wonen, actief kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarom biedt de Vlaamse overheid via inburgeringscentra een inburgeringstraject aan, dat inburgeraars moet helpen om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Inburgering biedt hen een eerste opstap om hun maatschappelijke rol als burger, ouder, werknemer, ondernemer,... volop te kunnen opnemen.

Alle inburgeraars hebben recht op dit inburgeringstraject. Bepaalde categorieën zijn zelfs verplicht om een dergelijk traject te volgen.

Voor minderjarige anderstalige inburgeraars zijn vrijgesteld van een inburgeringstraject. Inburgering verloopt voor hen via het onderwijs.

Inclusie

Titel
Body

Letterlijk betekent inclusie insluiting, het tegenovergestelde van uitsluiting. Inclusie is een begrip dat  vooral gebruikt wordt in het discours rond specifieke doelgroepen zoals allochtonen, kansarmen en mensen met een handicap.  Elke sector legt eigen nuances, maar samengevat kun je stellen dat inclusie gaat over meedoen en erbij horen (echt meedoen en er echt bij horen).
Een inclusieve samenleving streeft naar een goed leven voor iedereen en gaat een stap verder dan integratie. Bij integratie moet de persoon zich aanpassen aan de samenleving, bij inclusie is er tweerichtingsverkeer tussen de samenleving en de persoon. Inclusie gaat niet vanzelf, je moet erin geloven en er vanuit twee kanten actief aan werken.

Inclusief onderwijs

Body

Inclusief onderwijs houdt in dat de gewone school open staat voor alle leerlingen. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden of een handicap houdt inclusief onderwijs in dat ze, met een eigen leertraject, aansluiten bij het gewoon onderwijs en niet doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs. Sinds het M-decreet van kracht is, is inclusief onderwijs de eerste optie. Een school bouwt een zorgcontinuüm uit en gaat samen met de leraar of leraren, de ouders en het CLB na welke redelijke aanpassingen of maatregelen een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft om de lessen te kunnen volgen. 

Informed consent of geïnformeerde toestemming

Body

Via de geïnformeerde toestemming (ook wel informed consent of patiënt consent) stem je in met het elektronisch delen van je gezondheidsgegevens. Het is het akkoord dat je als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van je gezondheidsgegevens tussen de personen die jou behandelen. Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie.

Waarom? Een betere communicatie tussen de personen die je behandelen, komt je gezondheid ten goede. Ze kunnen je dan sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden. Voor verdere vragen, neem contact op met je ziekenfonds.

Hoe?

  • Je kan gemakkelijk zelf toestemming geven of die weer intrekken op www.myhealthviewer.be
  • Vraag aan je zorgverlener (arts, apotheker, thuisverpleegkundige of tandarts) om je toestemming te registreren of in te trekken. 
  • Ga langs bij het lokaal kantoor van je ziekenfonds. Ook zij kunnen je toestemming registeren.
  • Vraag aan de inschrijvingsbalie van een ziekenhuis om je toestemming te registeren. 
  • Ook op sommige websites van ziekenhuizen, zorginstellingen of -netwerken kun je de toestemming registreren.

Gerelateerde infofiche: patiëntendossier, huisapotheker

Inkomensgarantie voor ouderen of IGO 

Body

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. De Federale Pensioendienst onderzoekt automatisch of je recht hebt op een IGO. 65-plussers die denken recht te hebben op een IGO, kunnen ook altijd zelf ook een aanvraag indienen bij de federale pensioendienst.  

Je kunt de aanvraag IGO op drie manieren indienen:

  1. bij je gemeentebestuur (in persoon of via gevolmachtigde)
  2. bij de Federale Pensioendienst (in persoon of via een gevolmachtigde)
  3. online via de website www.pensioenaanvraag.be

Tip: IGO opent automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming en andere financiële voordelen zoals de maximumfactuur, goedkoper treinvervoer, verwarmingstoelage, UiTPAS, sociaal telefoontarief, sociaal tarief gas en elektriciteit... 


Gerelateerde infofiche: checklist sociale voordelen

Inkomenstarief

Body

In sommige opvangvoorzieningen voor kinderen betaal je een vaste prijs. De prijs is voor iedereen hetzelfde. De informatie over de  prijs moet duidelijk vermeld worden in het huishoudelijk reglement van de opvang en in de schriftelijke overeenkomst. Je ondertekent deze overeenkomst voor akkoord.

In andere opvangvoorzieningen betaal je een prijs volgens je inkomen. Je betaalt meer als je meer verdient. Dit is de kinderopvang met inkomenstarief. Je hebt hiervoor een attest inkomenstarief nodig dat je kan aanvragen bij Kind & Gezin. Op de website van Kind&Gezin vind je veelgestelde vragen over het attest inkomenstarief.


Tip: Vraag na bij je opvang welke prijs zij vraagt en welke kosten eventueel niet in de prijs zijn inbegrepen. Is er een waarborg? Vraag naar de eventuele terugbetaling daarvan.


Tip: Heb je moeite met de aanvraag van je attest? Een organisator kinderopvang of een medewerker van het OCMW kan: een attest inkomenstarief voor je aanvragen, herberekenen of opzoeken.


De kinderopvangtoeslag is één van de toeslagen van het Groeipakket vanaf 2019. Betaal je voor kinderopvang een prijs die niet afhangt van je inkomen? Dan krijg je vanaf januari 2019 een kinderopvangtoeslag.

Gerelateerde infofiche: Checklist sociale voordelen Gezin

Inkomensvervangende tegemoetkoming of IVT

Body

Sommige mensen zijn door een handicap niet in staat om op de arbeidsmarkt voldoende te verdienen. Voor hen is er de inkomensvervangende tegemoetkoming of IVT. Het bedrag varieert naargelang de gezinssamenstelling en ernst van de handicap. Deze tegemoetkoming kan je enkel online aanvragen op handicap.belgium.be. Voor informatie en hulp bij de aanvraag kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. 


Tip: IVT opent automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming en andere financiële voordelen zoals de maximumfactuur, goedkoper treinvervoerverwarmingstoelageUiTPASsociaal telefoontariefsociaal tarief gas en elektriciteit... 


Gerelateerde infofichestegemoetkomingen mensen met een beperking en checklist sociale voordelen

Inschakelingsuitkering

Body

Ben je jonger dan 25 jaar, zit je beroepsinschakelingstijd van 12 maanden er bijna op én heb je voldoende inspanningen gedaan om werk te vinden? Dan ontvang je van VDAB een brief met een tweede positieve evaluatie. Ben je nog werkzoekend, dan kan je nu naar je uitbetalinginstelling stappen om een inschakelingsuitkering aan te vragen. 

Je uitbetalingsinstelling zal in jouw naam bij RVA een uitkering aanvragen. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan keert je uitbetalingsinstelling je de uitkering uit. Je kan deze maximaal 3 jaar (36 maanden) ontvangen. 


Infofiche: Werkloosheidsuitkering

Integratietegemoetkoming

Body

Moet je door een handicap aan zelfredzaamheid inboeten, dan kun je bijkomende kosten hebben om je aan het maatschappelijke leven aan te passen. In dat geval kun je een integratietegemoetkoming ontvangen. Het bedrag varieert naargelang de graad van zelfredzaamheid. Deze tegemoetkoming kan je enkel online aanvragen op handicap.belgium.be. Voor informatie en hulp bij de aanvraag kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. 


Tip: Een vraag om je dossier te herzien, kan een weerslag hebben op je huidige tegemoetkoming. Vraag daarom altijd advies aan de dienst Maatschappelijk Werk.


Gerelateerde infofiche: tegemoetkomingen mensen met een beperking