V

Vakbond

Titel
Body

Als werknemer ben je vrij om te kiezen of je je wilt aansluiten bij een vakbond. Je kan kiezen tussen: het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) en het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV). Het voordeel van een vakbond is dat je er altijd terecht kan als je problemen hebt met betrekking tot je werk, je loon, je baas, je werkuren, ... maar lidmaatschap is niet gratis.

De vakbonden worden ook  'uitbetalingsinstellingen' genoemd. Het zijn zij die  Ben je niet aangesloten bij een vakbond, dan neemt de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering (HvW) deze taak op zich. De diensten van de HvW zijn gratis, maar beperkter dan deze van de vakbonden.

 

VAPH-sector

Titel
Body

VAPH staat voor Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De VAPH-sector is een sector in volle verandering. Sinds de invoering van de persoonsvolgende financiering zet het VAPH volop in om alle betrokken partners te informeren. Op hun website kun je zoeken naar een brochure of document met meer uitleg. Op de 'fact check'pagina vind je een overzicht van de meestgestelde vragen mét concrete antwoorden.


Infofiche: Aanvraag budget VAPH

Vergunde zorgaanbieder

Body

Een vergunde zorgaanbieder is een zorgaanbieder bij wie je als meerderjarige met een handicap terecht kunt voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning. Dat is de nieuwe benaming van de vroegere diensten en voorzieningen voor meerderjarigen of VAPH-voorzieningen. Je kunt zorg en ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders betalen met je persoonsvolgend budget via het systeem cashbesteding of via voucherbesteding. Voor minderjarigen spreken we vandaag over erkende multifunctionele centra.

Gerelateerde infofiche: Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH)

Verhoogde tegemoetkoming

Body

Mensen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Je betaalt dan minder voor gezondheidszorg zoals raadplegingen, geneesmiddelen, ziekenhuisopname, ....

Sommige uitkeringen of statuten (bv. leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, ...) geven automatisch recht op deze tegemoetkoming. Je hoeft dus zelf niets te doen. Je ziekenfonds of de hulpkas kent je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe en bezorgt je nieuwe klevers met een aangepaste code die eindigt op een 1.  

Heb je een laag inkomen, maar krijg je geen sociale uitkering? Dan kom je niet automatisch in aanmerking. Dien zelf je aanvraag in bij je ziekenfonds. Neem zoveel mogelijk inkomensbewijzen mee (bv. aanslagbiljet, loonbrieven, fiches 281.10, pensioenstroken) voor een vlotte aanvraag. Eens de verhoogde tegemoetkoming toegekend, ontvang je nieuwe klevers met een aangepaste code die eindigt op een 1. 


Tip: Het statuut verhoogde tegemoetkoming opent ook rechten op andere financiële voordelen zoals de maximumfactuur, goedkoper treinvervoer, verwarmingstoelage, UiTPASsociaal telefoontariefsociaal tarief gas en elektriciteit, gratis huisvuilzakken, ... 


Gerelateerde infofiche: checklist sociale voordelen

Verontrustende opvoedingssituatie

Body

Een verontrustende opvoedingssituatie is een situatie waarbij de hulpverlener oordeelt dat de ontwikkelings- en ontplooiingskansen of de integriteit (psychische, fysieke of seksuele) van de minderjarige of van één of meer leden van het gezin waartoe de minderjarige behoort, niet meer kan beschermd worden. Met andere woorden, elke situatie waarin iemand (hulpverlener, cliënt zelf, andere betrokkenen) zich ongerust maakt over de ontwikkeling- of ontplooiing van het kind.

 

Versnelde toewijzing van een sociale woning

Body

Voor daklozen, jongeren in het kader van begeleid zelfstandig wonen en personen met een geestelijk gezondheidsproblematiek, kunnen bepaalde organisaties (OCMW, CAW, erkende diensten voor begeleid zelfstandig of beschut wonen, mobiele psychische hulp, …) binnen de sociale huisvesting een versnelde toewijs vragen. Zij krijgen dan voorrang bij het huren van een sociale woning. De sociale huisvesingsmaatschappij kan begeleidende maatregelen vragen aan de aanmeldende organisatie.

Meer informatie over de toewijzing van een sociale woning vind je op de website van Wonen Vlaanderen. (bekijk zeker ook eens de vaak gestelde vragen onderaan de pagina)


Gerelateerde infofiche: Sociale huisvestingsmaatschappijen


 

Vertrouwenspersoon

Body

De vertrouwenspersoon is een familielid, vriend of een ander persoon die door jou is aangewezen om je bij te staan bij: 

  • het verkrijgen van informatie over je gezondheidstoestand
  • de inzage van je patiëntendossier of het verkrijgen van een afschrift ervan
  • het neerleggen van een klacht

Je kan een vertrouwenspersoon aanwijzen met het formulier 'Aanwijzing van een vertrouwenspersoon'.


Let op: Een vertrouwenspersoon mag niet worden verward met een vertegenwoordiger, die opkomt voor je rechten indien je hiertoe niet in staat bent of een bewindvoerder, die aangesteld wordt door de vrederechter. Meer weten? Bekijk het filmpje hieronder of lees de brochure patiëntenrechten:


 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Body

Bij de VDAB kan je terecht met heel wat zaken die te maken hebben rond werk, werkzoeken en opleiding. Je kan er als werkzoekende terecht voor informatie omtrent vacatures, sollicitatie-trainingen, beroepsopleidingen (de zogenaamde knelpuntberoepen), ... 

Om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering, moet je ingeschreven zijn bij de VDAB. Inschrijven is heel eenvoudig. Surf naar vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700.


Tip: Ook wanneer je je studies hebt afgerond of stopgezet moet je je inschrijven bij de VDAB. Op die manier begint je beroepsinschakelingstijd te lopen en behoud je je kinderbijslag (tot max 25 jaar) 


 

Vlaamse sociale bescherming of Vlaamse zorgverzekering

Body

De Vlaamse sociale bescherming (VSB) is een extra bescherming bovenop de sociale zekerheid voor mensen die veel zorg nodig hebben. VSB bestaat vandaag uit drie soorten maandelijkse cash tegemoetkomingen. Deze tegemoetkomingen krijgen de naam Vlaams zorgbudget. Er is een Vlaams zorgbudget voor:

  1. personen met een handicap (basisondersteuningsbudget)
  2. zwaar zorgbehoevenden (de zorgverzekering)
  3. ouderen met een zorgnood (tegemoetkoming hulp aan bejaarden)

Iedere inwoner van Vlaanderen ouder dan 25 betaalt elk jaar de zorgpremie aan een zorgkas om aangesloten te zijn bij de Vlaamse sociale bescherming. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg betaalt een lagere bijdrage. Je betaalt geen bijdrage wanneer de rechtbank je een collectieve schuldenregeling heeft opgelegd of een persoonlijk faillissement heeft uitgesproken. Bezorg in dat geval wel een attest (kopie van het vonnis) aan je zorgkas. 


Tip: Je kan via de Vlaamse sociale bescherming ook een mobiliteitshulpmiddel kopen of huren met een voorschrift van je arts.