R

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Body

Een jongere die een probleem heeft en daar niet meteen zelf een oplossing voor vindt, moet vlot terechtkunnen in de jeugdhulp. Daarvoor bestaan verschillende vormen van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

 Zowel jongeren als ouders kunnen terecht bij de brede instap van:

Soms is meer nodig en wordt een beroep gedaan op diensten zoals bijvoorbeeld  een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en een Dienst Ondersteuningsplan.

Wat al deze organisaties gemeen hebben is dat ze rechtstreeks toegankelijk zijn. Minderjarigen en hun ouders kunnen er meteen terecht.


Infofiche: Hulpverlening kinderen en jongeren

Redelijke aanpassing

Body

Een redelijke aanpassing is een concrete maatregel om obstakels weg te nemen die een persoon met een handicap verhinderen om een job uit te oefenen, toegang te krijgen tot een woning of activiteit, gebruik te maken van een dienst of een plaats in de school van je keuze.

Het weigeren van een redelijke aanpassing aan mensen met een beperking kan een vorm van discriminatie zijn. Bijvoorbeeld: de installatie van een hellend vlak aan de ingang van een woning weigeren terwijl de kosten kunnen worden gecompenseerd door een financi√ęle tegemoetkoming van de overheid.


Infofiche: Redelijke aanpassingen op school, Redelijke aanpassingen op de huisvestingsmarkt, Discriminatie mensen met een beperking 

Referentieadres

Body

Wanneer je in een woonwagen, garage of op straat woont kan je geen post ontvangen, loop je belangrijke brieven mis en dreig je na ongeveer 6 maanden ambtshalve geschrapt te worden uit het bevolkingsregister. Een referentieadres geldt als een officieel adres en zorgt ervoor dat je bereikbaar bent voor offici√ęle instanties. Het referentieadres maakt het mogelijk dat je¬†uitkeringen ontvangt die een offici√ęle woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding).¬†

Als je een referentieadres vraagt, dan verblijf je dus niet op dit adres, maar ben je zonder vaste verblijfplaats. De persoon die jouw inschrijving aanvaardt op zijn adres verbindt zich ertoe al jouw post of administratieve documenten te laten toekomen. Je kan een referentieadres zetten bij familie, vrienden, kennissen, ... of bij het OCMW Gent in je buurt.  Meer info vind je hier. 


Tip: Voorkom ambtshalve schrapping door bij een verhuis je adreswijziging door te geven of vraag als dakloze een referentieadres aan bij het OCMW. 


Let op:¬†Ook zonder referentieadres heb¬†je¬†recht op een leefloon. Personen die illegaal in Belgi√ę verblijven, hebben geen recht op een referentieadres.¬†


Infofiche: OCMW, Infopunten Stad Gent

Referentiehuurder (voor een sociale woning)

Body

Vanaf  1 januari 2020 wordt er een onderscheid gemaakt tussen (referentie)huurders en bijwoners voor de inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden voor een sociale woning.  Vanaf 2020 moeten alleen de toekomstige huurders aan deze voorwaarden voldoen.

Wie is huurder?  

  • de persoon die zich inschrijft
  • de persoon die gehuwd is, wettelijk samenwoont of de feitelijke partner is van de persoon die zich inschrijft √©n die bij aanvang van de huurovereenkomst mee in de sociale woning komt wonen.¬†

Er kunnen maximum 2 personen als huurders beschouw worden. Zij moeten voldoen aan alle inschrijvings- en toelatingsvoorswaarden, ondertekenen de huurovereenkomst en zijn verantwoordelijk voor de personen die bij hen inwonen (= de bijwoners).

De sociaal verhuurder kijkt niet meer naar het inkomen van de referentiehuurder van 3 jaar terug, maar naar het meest recente aanslagbiljet.

Wie is bijwoner?

Alle andere personen die in de sociale huurwoning wonen, zijn bijwoners (bijvoorbeeld werkende kinderen of inwonende (groot)ouders-, ...),Zij moeten de huurovereenkomst niet tekenen en moeten niet voldoen aan de voorwaarden om in de woning te verblijven. De huurders zijn verantwoordelijk voor de personen die bij hen bijwonen of verblijven. 

Inkomens van bijwoners worden NIET meegeteld bij inschrijving en toewijzing, maar wel voor wat betreft de bepaling van de huurprijs (met uitzondering van de van de meerderjarige bijwoner waarvoor kinderbijslag genoten wordt).


Let op! Neem bij je inschrijving de meest recente aanslagbiljetten mee van alle referentiehuurders


Infofiche: Sociale huisvestingsmaatschappij; Sociaal Verhuurkantoor; Sociale leningen; 

Remgeld

Titel
Body

Als je ziek bent en je gaat op consultatie bij de dokter, krijg je van je dokter een getuigschrift van verstrekte hulp. Dit getuigschrift moet je aan je ziekenfonds of de hulpkas bezorgen. Je ziekenfonds betaalt je dan een deel terug van het bedrag dat je dokter aanrekende. Het deel dat je wel zelf moet betalen (+/- 25 %) is het remgeld of persoonlijk aandeel. Met de derdebetalersregeling betaal je aan de zorgverlener enkel het remgeld. Mensen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg. Soms krijg je alles terugbetaald en betaal je dus geen remgeld.  Wie een globaal medisch dossier laat bijhouden door de huisarts, betaalt 30% minder remgeld voor consultaties.


Tip: Ga naar de huisarts in plaats van naar de specialist. Vaak ben je daar voldoende geholpen en je betaalt minder remgeld.


Let op: Dien je getuigschriften meteen in bij je ziekenfonds. Na 2 jaar zijn ze verjaard en kunnen ze niet meer worden terugbetaald. Tijdig indienen is ook belangrijk voor een correcte berekening van de maximumfactuur.


Infofiche: Ziekenfonds, Sociale voordelen gezondheid, Eerstelijnsgezondheidszorg

Residentieel woonwagenterrein

Body

Er is √©√©n stedelijk woonwagenterrein in Gent, dat beheerd wordt door de Dienst Wonen. Het woonwagenterrein Vosmeers is uitsluitend voor woonwagenbewoners die legaal in Belgi√ę verblijven en die naar traditie¬†wonen of woonden in een woonwagen, of van wie de ouders dat deden, met uitzondering van bewoners van campings of gebieden met weekendverblijven.

Voor alles rond de voorwaarden om een aanvraag te doen en het terreinreglement opvragen kan je contact op nemen met de Woonwijzer van Gent-Zuid.


Infofiche: Woonwagenbewoners en voyageurs

Residenti√ęle diensten

Body

In tegenstelling tot ambulante diensten, verblijf¬†je als pati√ęnt/cli√ęnt/zorgvrager wel in de voorziening waar je geholpen wordt. Het meest bekende voorbeeld is een ziekenhuisopname. Je verblijft¬†niet langer in je eigen leefomgeving, maar leeft dag en nacht in de accomodatie van de dienst.¬† Je verblijf kan vari√ęren van enkele dagen per week tot de hele week en voor een korte of langere periode.


Infofiche: Ziekenhuizen,¬†Residenti√ęle geestelijke gezondheidszorg,¬†Verblijf voor volwassenen met een beperking,¬†Verblijf voor kinderen en jongeren met een beperking

Respijtzorg

Titel
Body

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Zodat je even tijd voor jezelf hebt en de zorg beter kan volhouden. Diensten voor gezinszorg en thuisverpleging, een oppas, dagopvang, kortverblijf... kunnen tijdelijk de zorg van je overnemen. Je kan bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds terecht voor gratis advies over hoe je zulke diensten kan inschakelen.

Respijtzorg of vervangende zorg kun je ook betalen met je Persoonsvolgend Budget.


Tip: Wil je eens stoom aflaten of heb je nood aan steun. Neem contact op met een mantelzorgvereniging of zelfhulpgroep. Naast een luisterend oor bieden zij hulp om er weer bovenop te geraken. ‚Äč


Infofiche: Diensten Gezinszorg, Thuisverpleging, Oppas- en gezelschapsdiensten, Dagopvang, Kortverblijf

Revalidatie

Titel
Body

Revalidatie betekent 'herstel'.  Meestal is het van toepassing na een ongeval of medische ingreep zoals een operatie. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel lichamelijk als psychisch belastend zijn. Je kan residentieel (met overnachting) of ambulant (enkel overdag) revalideren in een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis of revalidatiecentrum. 


Tip: Heb je een verzekering? Voor of aan het begin van de opname, informeer je best bij deze verzekering wat de mogelijke tussenkomsten zijn. Zo weet je waar je staat op financieel vlak.


Infofiche: Revalidatiecentra

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Body

De RVA beslist of iemand al dan niet recht heeft op een werkloosheidsuitkering. Ze behandelen er de dossiers die ze krijgen van de vakbonden of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen en betalen de goedgekeurde uitkeringen uit aan deze uitbetalingsinstellingen die ze op hun buurt overmaken aan de aanvragers.

De uitbetalingsinstellingen zijn tussenschakels die de communicatie opnemen tussen de aanvrager en de RVA. 


Tip: Ontdek op de website van de RVA de informatie voor burgers over werkloosheid, tewerkstelling, loopbaanonderbreking, verloven, ... 


Infofiche: Werkzoekenden, Uitbetalingsinstellingen, Werkloosheidsuitkering

RVT-bedden en ROB-bedden

Body

Het overgrote deel van de woonzorgcentra is erkend als RVT (Rust- en verzorgingstehuis). Dat wil zeggen dat er in een woonzorgcentrum ook plaatsen beschikbaar zijn voor de opvang van zwaar zorgbehoevende ouderen. Deze plaatsen worden aangeduid als RVT-bedden. Voor deze plaatsen krijgt het woonzorgcentrum een hogere tussenkomst van het RIZIV. De andere opvangplaatsen in een woonzorgcentrum krijgen door het RIZIV de omschrijving 'bedden Rustoorden voor Bejaarden' of ROB-bedden. De ziekteverzekering zorgt voor een tussenkomst in een deel van de kosten van verzorging van de bewoners in rustoorden.


Tip: Je ziekenfonds betaalt de tussenkomst van het RIZIV rechtstreeks aan het rustoord. 


Infofiche: Woonzorgcentra