Woordenboek A

Aangepast vervoer

Body

Aangepast vervoer is een benaming voor deur-tot-deurvervoer van personen met een mobiliteitsbeperking (door een handicap, ziekte of hoge leeftijd). Op het gewenste tijdstip brengt de chauffeur je, al dan niet met een aangepast voertuig, naar je bestemming. De chauffeur kan een handje helpen bij het in- en uitstappen of van en naar je woning (jas aandoen, deur sluiten, lift bedienen…). Bij sommige vervoeraanbieders (mindermobielencentrale of MMC) krijg je als persoon met een mobiliteitsbeperking en een laag inkomen een sociaal tarief. Bij de meeste diensten voor aangepast vervoer mag een begeleider gratis meerijden. Meestal moet je ook niet betalen voor een assistentiehond of een blindengeleidehond.


Let op: Je moet je rit op voorhand reserveren!


Infofiche: Vervoerdiensten, Medisch vervoer, Sociale voordelen

Aanvraagdocument of A-document

Body

Het aanvraagdocument of A-document is een standaard digitaal aanmeldingsdocument dat een hulpverlener tot de intersectorale toegangspoort jeugdhulp richt, om toegang te krijgen tot meer ingrijpende en niet-rechtstreeks toegankelijke  jeugdhulp. Een cliënt kan zichzelf niet aanmelden bij de toegangspoort. Een A-document zal steeds ingevuld en doorgestuurd worden samen met een jeugdhulpverlener of contactpersoon-aanmelder. Dat kan een hulpverlener zijn van de onthaaldiensten of uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp


Infofiche: Onthaaldiensten (jeugdhulp), VAPH-aanvraag voor minderjarigen

Actualisatieronde

Body

Op regelmatige tijdstippen organiseert de woonmaartschappij actualisatieronden om na te gaan of mensen op de wachtlijst nog interesse hebben in een sociale woning. Deze brief ontvang je per post. Het is héél belangrijk dat je deze brief (kan) ontvangen en beantwoorden! Zorg er dus voor dat je steeds de juiste gegevens doorgeeft aan de de woonmaatschappij zodanig dat ze jou steeds kunnen bereiken. Mis je de brief of wordt je inschrijving op de wachtlijst niet bevestigd, dan word je van de lijst geschrapt.

Met vragen over de actualisatie kan je steeds terecht bij de Woonwijzers.

Inschrijven voor een sociale woning in Vlaanderen moet online via het Centraal inschrijvingsregister (CIR). Ook voor personen die al zijn ingeschreven gebeurt alles digitaal. Het agentschap Wonen in Vlaanderen beheert het Centraal Inschrijvingsregister.


 Tip: Geef altijd veranderingen in je situatie door:  gezinssamenstelling, verhuis, medische situatie, financiële situatie, … 


Infofiche: Huisvestingsinitiatieven

Adviserend geneesheer

Body

Wanneer je langdurig ziek bent zal een adviserend geneesheer van je ziekenfonds je arbeidsongeschiktheid beoordelen. Deze arts werkt voor je ziekenfonds, maar werkt volledig onafhankelijk. Wil je een uitkering kunnen ontvangen, dan moet je arbeidsongeschiktheid erkend worden door de adviserend arts van het ziekenfonds. Je moet dit aangeven met het "Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid". Vraag indien nodig een exemplaar van het getuigschrift aan je ziekenfonds of download het van hun website. Vul dat samen in met de arts die jou behandelt. Krijg je de vraag om langs te gaan bij de adviserend geneesheer? Ga hier dan zeker op in!


Tip: Doe tijdig je aangifte binnen bij je ziekenfonds en vul het getuigschrift volledig in. Anders riskeer je een deel van je uitkering te verliezen.


Een belangrijke taak van de adviserend arts is ook om je te begeleiden doorheen jouw arbeidsongeschiktheid. Hij bekijkt of een terugkeer naar het werk voor jou tot de mogelijkheden behoort en of je hiertoe aangepaste maatregelen nodig hebt. 


Infofiche: ZiekenfondsenSociale voordelen bij arbeidsongeschiktheidRe-integratiebegeleiding na ziekte (als werknemer) - Re-integratiebegeleiding na  ziekte (als werkzoekende)

Afdeling Continuïteit en Toegang

Body

Om gebruik te maken van het niet-rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod moet je samen met een (jeugd)hulpaanbieder een aanvraag indienen bij de Afdeling Continuïteit en Toegang Oost-Vlaanderen (ACT). 

De Afdeling Continuïteit en Toegang beslist of je toelating krijgt tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.  Voorbeelden van niet-rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp zijn: een internaat voor kinderen met een handicap, een pleeggezin, een verblijf in een jeugdhulpvoorziening. Na een beoordeling van de hulpvraag en de persoonlijke situatie zal een multidisciplinair team (MDT) beslissen over het inzetten van deze gespecialiseerde, langdurige hulp. In de Afdeling Continuïteit en Toegang werken twee teams onafhankelijk van elkaar: het  team indicatiestelling en team jeugdhulpregie.


Tip: Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van Vlaanderen


Infofiche: Hulpverlening kinderen en jongeren

Alimentatie of onderhoudsbijdrage

Body

Onderhoudsbijdrage of alimentatie duidt op het betalen van een bijdrage door de ouders om in het onderhoud van een kind te voorzien. Het kan ook gaan over het onderhoud van de behoeftige ex-partner.

Wanneer het kind minderjarig is, wordt de onderhoudsbijlage betaald aan de ouder die instaat voor de onderhoud van het kind. Is het kind meerderjarig, dan kan er afgesproken worden dat het rechtstreeks aan het kind wordt betaald. 

Zolang het kind geen eigen inkomen heeft bestaat er  onderhoudsplicht.


Infofiche: Alimentatievordering

Ambtshalve schrapping

Body

Je wordt ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister wanneer je langer dan 6 maanden niet verblijft op het adres waar je bent ingeschreven én je feitelijke verblijfplaats niet gekend is. Als je langdurig dakloos was of lang in het buitenland verbleef, bestaat de kans dat je ambtshalve geschrapt bent uit het register. Je hebt dan geen officieel adres meer en dan besta je administratief ook niet meer in België. Bijgevolg is je identiteitskaart ongeldig en zal je moeilijkheden krijgen met de bank, je ziekteverzekering, de VDAB, ... met andere woorden: je verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten. 


Tip: Voorkom ambtshalve schrapping door bij een verhuis je adreswijziging door te geven of vraag als dakloze een referentieadres aan bij het OCMW


Let op: Ook zonder referentieadres heb je recht op een leefloon. Personen die illegaal in België verblijven, hebben geen recht op een referentieadres. 


InfoficheOCMW, Infopunten Stad Gent

Ambulant en mobiel

Body

Ambulante diensten zijn diensten waarbij je je voor behandeling of begeleiding (meestal op afspraak) verplaatst naar de dienst. Nadien ga je terug naar huis. In sommige gevallen komt de zorgverstrekker bij je thuis langs, zodanig dat je je niet moet verplaatsen. In dat geval spreken we van mobiele begeleiding.  Als je gebruik maakt van ambulante of mobiele diensten dan krijg je begeleidende zorg zonder verblijf of overnachting.


Infofiche: Ambulante geestelijke gezondheidszorgBegeleiding voor volwassenen met een beperking(Thuis)begeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking

Antiracismewetgeving

Body

De Antiracismewet maakt daden ingegegevn door racisme of xenofobie strafbaar en bepaalt ook de strafmaat. 

Samen met de antidiscriminatiewetgeving worden 5 'raciale criteria' beschermd, namelijk nationaliteit, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming. Wanneer iemand benadeeld wordt op grond van deze criteria, kán er sprake zijn van discriminatie.

Voorbeeld, een werkgever weigert iemand in dienst te nemen omwille van diens huidskleur, een verhuurder die in zijn advertentie schrijft uitsluitend te willen verhuren aan Vlamingen, ... 


InfoficheMeldpunt discriminatie

Arbeidskaart

Titel
Body

Om als buitenlandse werknemer (niet-EU) in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, moet je werkgever een toelating tot arbeid aanvragen. De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis.

Procedure voor arbeidskaarten:

  • Voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen van een arbeidsmigrant moet de werkgever een gecombineerde vergunning of single permit aanvragen.
  • Voor een tewerkstelling van minder dan 90 dagen, moet de werkgever een arbeidsvergunning voor zichzelf aanvragen. Als de arbeidsvergunning wordt toegekend aan je werkgever, dan wordt de arbeidskaart daarna automatisch aan de werknemer toegekend. 

De verblijfsdocumenten vermelden of je onbeperkt, beperkt of niet mag werken.

Meer info bij het provinciaal loket Economische Migratie of ga langs bij een onthaaldienst.


Tip: Dien je aanvraag zeker 8 weken vóór de gewenste startdatum in.


Tip: Als je met een buitenlandse nationaliteit in België als zelfstandige wil werken, heb je een beroepskaart voor buitenlandse ondernemers nodig.


Infofiche: werk - mensen met een migratieachtergrond 

Arbeidsmigrant

Body

Je bent arbeidsmigrant als je naar België komt met het doel om er te werken.

  • Je komt werken als werknemer

    Wil je naar België komen om er te werken als werknemer? Onder welke voorwaarden krijg je dan je verblijfsrecht? En hoe?

  • Je komt werken als zelfstandige

    Wil je naar België komen om er te werken als zelfstandige? Onder welke voorwaarden krijg je dan je verblijfsrecht? En hoe?


Infofiche: werk - mensen met een migratieachtergrond 

Arbeidsongeschiktheid

Body

Wanneer je niet in staat bent om te werken wegens ziekte, een ongeval of na een ziekenhuisopname, kan je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (ziekte-uitkering). Dit is een vervangingsinkomen dat je krijgt via je verplichte ziekteverzekering. Als de arbeidsongeschiktheid lang gaat duren, moet je je ziekenfonds op de hoogte brengen met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat is ingevuld door je arts. Bedienden moeten het ziekenfonds waarschuwen binnen 28 dagen en arbeiders binnen 14 dagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid. Wanneer je een langere periode geen arbeid kan verrichten, kan je 'arbeidsongeschiktheid' vervangen worden door een 'invaliditeitsuitkering'.


Tip: Informeer je zo snel mogelijk bij je ziekenfonds. Als je je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te laat bezorgt, verlies je een deel van je uitkering.  


Infofiche: Sociale voordelen bij arbeidsongeschiktheidBeroepsziekte - arbeidsongeval

Arbeidszorg

Titel
Body

Arbeidszorg is een onbetaalde vorm van tewerkstelling van mensen die nood hebben aan en willen werken op maat, maar die niet (meer) of nog (niet) in het betaalde circuit terecht kunnen. Dat kan omwille van een arbeidshandicap, een beperking, een psychische problematiek, ...  De persoon leert (opnieuw) een werkritme aan en doet werkervaring op, maar zonder dat hier de druk  en stress aanwezig is van een betaalde baan. In het ideale geval is het een opstap naar betaalde arbeid. Het is de VDAB die je naar arbeidszorg zal toeleiden.


Infofiche: Onbetaald werkArbeidszorg geestelijke gezondheidszorg, Werk op maat mensen met een beperking

Asielzoeker - verzoeker om internationale bescherming

Body

Een asielzoeker is iemand die asiel vraagt in een land waarin hij denkt veiliger of beter te kunnen leven. Er kunnen twee soorten asielzoekers onderscheiden worden:

  • (Politieke) vluchtelingen (veiligheidsredenen)
  • Economische vluchtelingen (kans op beter leven)


Landen die het Vluchtelingenverdrag hebben ondertekend zijn verplicht om politieke vluchtelingen op te nemen. 


Nieuwe terminologie: asielaanvraag -> verzoek om internationale bescherming / asielzoeker -> verzoeker om internationale bescherming


Infofiche: Mensen met migratieachtergrond - asiel en vluchtelingen

Assistentiewoning

Body

Een assistentiewoning (vroegere serviceflat) is een woning voor 65-plussers die aangepast en veilig is: er zijn handgrepen in toilet en douche, er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen, ... Je kan kiezen om te huren of om te kopen. Als je gezondheid plots achteruit zou gaan, kan je gewoon in je eigen serviceflat blijven wonen terwijl je anders sneller terechtkomt in een echt verzorgingstehuis.  Er bestaat maar één officiële term: erkende assistentiewoningen. Andere termen, zoals serviceflats, zijn niet officieel. Wil je een woning met zorgondersteuning huren of kopen, ga dan altijd goed na of het om een erkende assistentiewoning gaat. Op de website checkassistentiewoning.be vind je een overzicht van criteria waaraan erkende assistentiewoningen moeten voldoen, wat belangrijke aandachtspunten zijn in je beslissing, waar ze gelegen zijn, voorbeelddocumenten,… Ook de bestaande erkende assistentiewoningen in Gent vind je daar terug.


InfoficheAssistentiewoning 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.