Enkele statuten

  • Erkend vluchtelingen: Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) erkent vluchtelingen. Na erkenning heb je als vluchteling recht op een beperkt verblijf in België. Als erkende vluchteling ben je onderworpen aan het Belgisch recht en moet je dezelfde wetten respecteren als Belgen. Een erkend vluchteling kan niet terugkeren naar zijn land van herkomst.
  • Subsidiair beschermde: Het CGVS is ook verantwoordelijk voor het toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze mensen vallen buiten de definitie om erkend te worden als vluchteling,  maar hebben toch nood aan bescherming omwille van een algemene geweldsituatie.  Als subsidiair beschermde krijg je een tijdelijke verblijfsvergunning tot het conflict in je land van herkomst voorbij is. Indien dit na vijf jaar nog aan de gang is, krijg je een definitieve vergunning. Een aantal wetten van het land van herkomst blijven van toepassing voor de subsidiair beschermde, zoals deze over de meerderjarigheid of de geldigheid van een huwelijk.

Niet akkoord? Bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan je beroep aantekenen tegen beslissingen van het CGVS, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen andere individuele beslissingen.


  • Geregulariseerden: de overheid kent omwille van medische of humanitaire redenen een verblijfsvergunning toe aan mensen die illegaal in het land verblijven of een precair verblijfsstatuut hebben. Dit is een uitzonderingsprocedure voor als je niet in aanmerking komt voor een andere verblijfsprocedure.
  • Uitgeprocedeerden: dit zijn mensen die negatief antwoord hebben gekregen op hun verblijfsaanvraag. 
  • Clandestiene migranten: dit zijn mensen die illegaal het land zijn binnengekomen en vervolgens nooit een verblijfsaanvraag hebben ingediend.

    Tip: Begeleiders van gezinnen in een precaire verblijfssituatie kunnen terecht op de website Wegwijs in Gent !


     

Printer Friendly, PDF & Email