Z

Zelfzorginitiatief

Body

Steeds meer mensen willen hun levenssituatie in eigen handen nemen en/of ervoor zorgen dat anderen dit ook kunnen.
Om dit te bereiken, organiseren mensen zich op verschillende manieren, onder verschillende benamingen (zelfzorggroepen, patiëntenverenigingen, gebruikersorganisaties,...) en rond verschillende thema's zoals ziekte, handicap, armoede, verslaving, ...

Ieder initiatief brengt lotgenoten bij elkaar en heeft een eigen manier van werken.


Infofiche: Zelfzorg

Ziekte- en invaliditeitsuitkering

Body

Werknemers, werklozen en zelfstandigen die wegens ziekte of ongeval niet in staat zijn om te werken, kunnen van het ziekenfonds een uitkering ontvangen. Een uitkering arbeidsongeschiktheid (ziekte-uitkering) kan maximaal 1 jaar lopen. Ben je langer dan een jaar arbeidsongeschikt, dan krijg je vanaf het tweede jaar een invaliditeitsuitkering.

Wil je een uitkering ontvangen, dan moet je arbeidsongeschiktheid erkend worden door de adviserend arts van je ziekenfonds. Bezorg zo snel mogelijk een ingevuld getuigschrift arbeidsongeschiktheid aan je ziekenfonds. Je kunt bij je ziekenfonds een exemplaar vragen of download het van hun website.


Tip: Vraag je uitkering tijdig aan. Anders riskeer je een deel van je uitkering te verliezen.

  • Doe meteen aangifte van je arbeidsongeschiktheid bij je werkgever en bij je ziekenfonds.
  • Vul het getuigschrift arbeidsongeschiktheid volledig in om vertraging te vermijden.
  • Geef ook een verlenging of herval tijdig aan.

Let op: Erkend zijn is niet erkend blijven! Tijdens de invaliditeitsperiode (vanaf tweede jaar) kan de Geneeskundige raad voor invaliditeit je arbeidsongeschiktheid verlengen op voorstel van de adviserend arts of je arbeidsongeschiktheid beëindigen.


Infofiche: Sociale voordelen bij arbeidsongeschiktheid, ZiekenfondsenBeroepsziekte - arbeidsongevalTerug werken na ziekte

Zorgbudget (vroeger: Basisondersteuningsbudget of BOB)

Body

Het zorgbudget  is een Vlaamse tegemoetkoming voor personen met een handicap van 300 euro per maand. Je kan het zorgbudget (of BOB) onder andere inzetten om thuishulp of rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) te betalen (bv. dienstencheques kopen voor een poetshulp, of een vriend vergoeden voor vervoersonkosten).

Je zorgkas contacteert je automatisch als je in aanmerking komt voor een zorgbudget. Je moet (en kan) zelf geen aanvraag doen. Als je nog geen lid bent van een zorgkas, maar wel mogelijk recht hebt op BOB, krijg je een brief van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. Je zult je dan moeten aansluiten bij een zorgkas naar keuze. Zij zullen nagaan of je recht hebt op het zorgbudget en zorgen voor uitbetaling.


Let op: Wil je aanspraak maken op een zorgbudget, dan moet je een erkende handicap hebben en aangesloten zijn bij de Vlaamse Sociale bescherming


Is de reguliere hulp en RTH-hulp onvoldoende of heb je meer gespecialiseerde hulp nodig (niet-rechtstreeks toegankelijk)? Dan kun je bij het VAPH een persoonsvolgend budget aanvragen. Dat is de tweede trap van de persoonsvolgende financiering. Let op! Voor minderjarigen is er nog geen tweede trap van persoonsvolgende financiering. Dit wordt voorbereid. In tussentijd vraag je als minderjarige jeugdhulp van het VAPH aan via de Afdeling Continuïteit en Toegang Oost-Vlaanderen (ACT). 


Tip: Het zorgbudget is vrij besteedbaar. Je moet geen bewijzen of bonnetjes indienen.


InfoficheRechtstreeks toegankelijke hulp, Thuiszorg

Zorgbudgetten

Body

Er zijn drie soorten tegemoetkomingen voor niet-medische kosten aan mensen met een zware zorgnood. Deze vormen de Vlaamse sociale bescherming en kregen een gezamenlijke, nieuwe naam: Vlaams zorgbudget. Er is een Vlaams zorgbudget voor:

  1. personen met een handicap (zorgbudget)
  2. zwaar zorgbehoevenden (de zorgverzekering)
  3. ouderen met een zorgnood (tegemoetkoming hulp aan bejaarden)

Al wie in Vlaanderen woont en ouder is dan 25, betaalt elk jaar de zorgpremie voor deze zorgverzekering. 


Infofiche:  Tegemoetkomingen thuiszorg (zorgkas),  ZiekenfondsenSociale voordelen gezondheid

Zorgpremie

Titel
Body

Mensen die veel zorg nodig hebben krijgen maandelijks financiële steun. Je mag zelf kiezen waaraan je dat geld besteedt (vb. poetshulp, verblijfskosten in rusthuis, ...). Het gaat om mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Wie in Vlaanderen woont en ouder is dan 25, betaalt daarvoor elk jaar de zorgpremie.  Enkel als je in een collectieve schuldenregeling zit of in staat van persoonlijk faillissement, moet je geen zorgpremie betalen zolang die regeling loopt. Bezorg in dat geval wel een attest (kopie van het vonnis) aan je zorgkas.

Heb je nog vragen over je zorgpremie of over de Vlaamse sociale bescherming? Denk je dat je recht hebt op een zorgbudget? Neem contact op met je ziekenfonds.


Let op: Drie keer de zorgpremie niet betalen, levert een boete op.


Infofiche: Ziekenfondsen

Zorgtoeslag (groeipakket)

Body

De zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoeften heeft als doel om wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften (door ziekte of een handicap) extra te ondersteunen. Het vervangt de vroegere verhoogde kinderbijslag en maakt sinds begin 2019 deel uit van het Groeipakket.  

  • Wie voor 1 januari 2019 al een verhoogde kinderbijslag voor een specifieke ondersteuningsbehoefte kreeg, blijft deze behouden. 
  • Kreeg je voor 1 januari 2019 nog geen verhoogde kinderbijslag, maar denk je dat je kind in aanmerking komt voor de zorgtoeslag, contacteer dan je uitbetaler. 
  • Als je vandaag een hulpvraag stelt voor  niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, onderzoekt men automatisch of je in aanmerking komt voor een zorgtoeslag. 

Infofiche Sociale voordelen Gezin, Uitbetalers Groeipakket (kinderbijslag)

Zorgtraject

Titel
Body

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Door samenwerking tussen de patiënt, de huisarts, specialist en andere gezondheidswerkers zo goed mogelijk te organiseren krijg je als patiënt een kwalitatieve opvolging.  Het zorgtraject begint na ondertekening van een zorgtrajectcontract door de 3 partijen, namelijk jezelf als patiënt, je huisarts en je specialist.

Als je een zorgtraject afsluit, heeft dat heel wat (financiële) voordelen voor jou als patiënt. Momenteel is er een zorgtraject voorzien voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2 tijdens bepaalde fasen van die ziekten.


Infofiche: Diabetes

Zorgverzekering (zorgbudget)

Body

Vroeger heette het zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden "de zorgverzekering". Het is een zorgbudget van 130 euro/maand voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen van alle leeftijden die thuis veel (eventueel professionele) ondersteuning nodig hebben. Zie Vlaamse sociale bescherming.


Infofiche:  Tegemoetkomingen thuiszorg (zorgkas),  ZiekenfondsenSociale voordelen gezondheid

 

Zorgvolmacht

Titel
Body

Wie zal voor jou beslissingen nemen als je daar zelf niet meer bekwaam voor bent?

Met een zorgvolmacht kun je dat bij­voor­beeld door je familieleden laten doen. Een zorgvolmacht mag je zelf opstellen. Jij én je volmachthouder(s) moeten het document ondertekenen. Om een volmacht te geven, moet je meerderjarig zijn en wilsbekwaam. Er komt geen rechter aan te pas.

Zonder zorgvolmacht: Als je niet (meer) gehuwd bent, dan duidt de vrederechter bij onbekwaamheid een bewindvoerder aan om je geldzaken verder te beheren. Ben je wel gehuwd, dan zal de familierechtbank indeplaatsstelling uitspreken voor je echtgeno(o)t(e).


Let op: De zorgvolmacht is  pas geldig als je het document ook laat registreren bij het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten. Hoe? Je kan de volmacht zelf registreren via de griffie van het vredegerecht.  Je kunt ook een notaris (betalend) aanstellen om je zorgvolmacht op te stellen en te laten registreren.


InfoficheVAPH-aanvraag voor meerderjarigen, PatiëntendossierInfo, advies en bemiddeling ouderen

Zorgwonen

Titel
Body

Een zorgwoning is een gewone eengezinswoning waarbij er tussen de bewoners een zorgrelatie bestaat. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn, waarbij de grootouders in hetzelfde huis wonen. Of ouders waarvan de volwassen kinderen met een beperking thuis blijven wonen. Er hoeft zelfs niet eens een familierelatie te zijn tussen de bewoners, zolang er maar een zorgrelatie bestaat. 

Vaak worden kangoeroewonen en zorgwonen als synoniemen van elkaar gebruikt. Toch zijn er verschillen: kangoeroewonen is een overkoepelende term voor gemeenschappelijke woonvormen binnen een een- of meergezinswoning waarbij er een zorgrelatie bestaat. Daarbinnen is zorgwonen de enige vorm van kangoeroewonen die erkend is door de Vlaamse overheid. Die erkenning zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld geen nadelen ervaart in verband met je sociale uitkering. De zorgwoning moet wel aan een aantal eisen voldoen.


Tip: Bekijk op de website van de Vlaamse overheid een volledig overzicht van de voorwaarden. 


Infofiche: Andere woonvormen voor ouderen

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.