P

PAAZ-dienst

Titel
Body

Een PAAZ-dienst is een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis. Deze dienst biedt residentiële psychiatrische hulpverlening. Dat wil zeggen dat je er meestal dag en nacht verblijft. Het is gericht op korte opnames, bijvoorbeeld bij psychiatrische crisissen en na suïcidepogingen. Je kan er ook terecht voor een kortdurende behandeling van onder andere depressies, angstroonissen en verslavingsproblemen. 


Infofiche: PAAZ VolwassenenPAAZ Ouderen, PAAZ Kinderen en jongeren

Palliatieve zorg

Body

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet langer kunnen genezen. Deze vorm van zorg kan enkel nog proberen de pijn of de ongemakken te beperken om de patiënt én zijn omgeving de hoogst mogelijke levenskwaliteit te bieden in het laatste deel van het leven. Deze zorg kan bij de patiënt thuis (thuiszorg) of in een ziekenhuis (intramurale zorg) plaatsvinden.


Tip: Ben je voor de pallietieve zorg van iemand uit je omgeving, genoodzaakt om je werk te onderbreken (gedeeltelijk of volledig)? Dan heb je misschien recht op (betaald) palliatief verlof


Infofiche: Intramurale palliatieve zorg, Palliatieve thuiszorg, Levenseinde zorg, Sociale voordelen

Participatietoeslag

Body

De participatietoeslagen maken deel uit van het Groeipakket. Er zijn drie soorten participatietoeslagen: de schooltoeslag (selectieve participatietoeslag), de kleutertoeslag en de kinderopvangtoeslag. De participatietoeslag geldt meteen voor elk kind, ook als je kind geboren is voor 1/01/2019.

De schooltoeslag of selectieve participatietoeslag (niet voor iedereen) vervangt de vroegere schooltoelage. Je ontvangt de schooltoeslag nu automatisch via jouw uitbetaler van het Groeipakket. Je moet dus zelf geen aanvraag meer indienen bij de dienst studietoelagen voor kleuter-, lager of secundair onderwijs.


Let op! De studietoelage voor het Hoger Onderwijs moet je wél nog zelf aanvragen.


Infofiche: Sociale voordelen gezinUitbetalers Groeipakket (kinderbijslag)

Pensioen

Titel
Body

De wettelijke pensioenleeftijd ligt in België op 65 jaar. De pensioenleeftijd wordt geleidelijk aan opgetrokken naar 67 jaar. Je kan onder bepaalde voorwaarden ook vroeger op pensioen. Het bedrag van je pensioen wordt berekend op basis van je inkomsten, de duur van je loopbaan, de loopbaanbreuk en de gelijkgestelde periodes van inactiviteit. Het wordt indien nodig aangevuld tot het minimumpensioen. De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Het overlevingspensioen is een pensioen voor de nabestaanden na een overlijden.

Wil je meer informatie? Zoek via de infofiche naar de juiste dienst.


Infofiche: Pensioen,  Sociale voordelen - financieel

Persoonlijke-assistentiebudget of PAB

Body

Met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) kun je assistentie voor je kind met een handicap organiseren en financieren voor thuis of op school. Een PAB is er enkel voor minderjarigen. Meerderjarigen vragen een Persoonsvolgend Budget (PVB) aan.

Met het PAB werf je assistenten aan. Je wordt dus werkgever. Je assistenten voeren allerlei taken voor je uit en helpen je bij de organisatie van je dagelijkse leven. De aanvraagprocedure voor een PAB verloopt via de Afdeling Continuïteit en toegang (ACT). Lees meer over de volledige aanvraagprocedure op de website van het VAPH. 


Tip: Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar met snel degeneratieve aandoeningen hebben, gezien de evolutie van hun ziekte, sneller bijstand nodig. Daarom kunnen zij via een spoedprocedure onmiddellijk een PAB toegekend krijgen. 


Infofiche: Aanvraag VAPH-budget

Persoonsvolgend Budget of PVB 

Body

Het persoonsvolgend budget (PVB) is de tweede trap van de persoonsvolgende financiering (PVF). Je vraagt pas een PVB aan als het zorgbudget (vroeger BOB) onvoldoende is of als je meer gespecialiseerde hulp (niet-rechtstreeks toegankelijke hulp) nodig hebt. Een PVB is een budget op maat voor meerderjarigen met een handicap en een intensieve ondersteuningsnood. Met dat budget kun je niet-rechtstreeks toegankelijke hulp inkopen en je krijgt het voor de rest van je leven. Het bedrag varieert afhankelijk van je noden en je kunt het op verschillende manieren besteden (cash/voucher/combinatie).

Hoe vraag je een PVB aan?

  1. Om een PVB aan te vragen, moet je een ondersteuningsplan (OP PVB) indienen. Dat plan brengt jouw ondersteuningsnood in kaart. Voor hulp bij je plan kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds, de dienst Ondersteuningsplan of een gebruikersorganisatie.
  2. Een erkend multidisciplinair team (MDT) baseert zich daarna op jouw OP PVB en gaat na welke hulp je objectief gezien nodig hebt via een zorgzwaartemeting. Het MDT bepaalt welk budget je daarvoor moet krijgen en bekijkt samen met jou hoe dringend je vraag is. 
  3. Na goedkeuring van het PVB kom je op een wachtlijst en gaat een prioriteitencommissie na hoe dringend jouw vraag is. Hoe dringender, hoe sneller je het budget zult krijgen. Het VAPH kent je een budget toe op basis van je ondersteuningsplan en de zorgzwaartemeting.
  4. Je ontvangt een terbeschikkingsstellingsbrief van het VAPH. Je krijgt 4 maanden de tijd om te starten met je ondersteuning. Voor hulp bij de opstart kun je terecht bij een bijstandsorganisatie

Let op! Kreeg je een terbeschikkingsstellingsbrief? Ga meteen aan de slag met je budget, want na 4 maanden vervalt mogelijks je toekenning!


Tip: Meer info en filmpjes over hoe je een PVB kunt aanvragen en besteden vind je op de website van VAPH.


Infofiche: Info, advies en bemiddelingAanvraag budget VAPH

 

Persoonsvolgende financiering of PVF

Body

Via de persoonsvolgende financiering (PVF) kan elke persoon met een erkende handicap én een vastgestelde ondersteuningsnood over een budget beschikken. PVF bestaat uit twee trappen.

  1. Trap 1: Je hebt voldoende aan handicapspecifieke ondersteuning via rechtstreeks toegankelijke hulp. Sommige mensen ontvangen een zorgbudget (vroeger: basisondersteuningsbudget of BOB)  om die ondersteuning te betalen (als je een erkende handicap hebt en een vastgestelde ondersteuning nodig hebt). Dit vast maandelijks bedrag van 300 euro mag je vrij besteden.
  2. Trap 2: Als de reguliere ondersteuning niet volstaat, kun je een Persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen om ondersteuning en zorg te betalen en zelf te organiseren. Het bedrag dat je krijgt (cash of via een voucher of een combinatie van beide), varieert van 10.000 tot 85.000 euro per jaar, afhankelijk van je noden en je kunt het op verschillende manieren besteden. 

Let op! Voor minderjarigen is er nog geen tweede trap van persoonsvolgende financiering. Dit wordt voorbereid. In tussentijd, als het BOB onvoldoende is, kun je als minderjarige jeugdhulp van het VAPH aanvragen via de intersectorale toegangspoort (ITP).


Let op: Met je budget kun je zorg aankopen. Voor je leefkosten bestaan er tegemoetkomingen.


Infofiche: Aanvraag VAPH-budget

Precaire verblijfssituatie

Body

Mensen die in een precaire verblijfssituatie leven, beschikken slechts over een tijdelijke of helemaal geen verblijfstitel. Zij weten niet met zekerheid hoe lang en/of ze zich blijvend in België mogen vestigen. Het 'precaire' slaat op de onzekerheid van de verblijfssituatie. Gezinnen die niet-legaal in Gent verblijven, kunnen niet door alle diensten worden geholpen. Voor gezinnen in precaire verblijfssituatie biedt Eerstelijnszone Gent daarom de website Wegwijs in Gent aan. Het is een hulpmiddel om de begeleiding van gezinnen in precaire verblijfssituatie over organisaties heen vlotter te laten verlopen. Zowel professionele als vrijwillige hulpverleners kunnen er terecht voor ondersteuning in het werken met deze doelgroep. 


Infofiche: Verblijfsituatie mensen met een migratieachtergrondOnthaal onzeker verblijf(OCMW), Onthaal onzeker verblijf (CAW)

Prioriteitengroep

Body

Er zijn drie prioriteitengroepen bij de toewijzing van een persoonsgebonden budget voor mensen met een beperking. Alle aanvragen worden door een speciale commissie (de regionale prioriteitencommissie RPC) beoordeeld op prioriteit en ondergebracht in een van drie prioriteitengroepen. Bij het bepalen van de prioriteit speelt de dringendheid van de vraag een doorslaggevende rol. Daarnaast houdt men ook rekening met de mate waarin je netwerk vandaag of in het verleden zelf al heel wat ondersteuning opnam. Binnen elk van de drie prioriteitengroepen ordent men elke vraag chronologisch. Dus, ook de datum waarop je de vraag stelde is van belang.

Er is budget voorzien voor mensen uit alle prioriteitengroepen, om iedereen een perspectief te bieden. Het macrobudget is verdeeld over de drie groepen waarbij er procentueel een groter deel voorzien is voor de eerste groep, zodat zij sneller aan bod zullen komen. Toch hebben ook mensen uit prioriteitengroep 3 (lage prioriteit) perspectief en kunnen ze niet langer eindeloos ‘voorbij gestoken’ worden door meer prioritair beoordeelde dossiers.


Let op: Sommige vragen krijgen absolute voorrang: bijvoorbeeld vragen van personen in een noodsituatie, vragen van personen met een uiterst snel evoluerende aandoening, vragen van jongvolwassenen die de overgang van minder- naar meerderjarigenzorg maken.


Infofiche: Aanvraag VAPH-budget

Pro-Deoadvocaat

Body

Een 'pro- Deoadvocaat' zal je kosteloos of aan een verminderd tarief ondersteunen bij de behandeling van je complexere juridische vragen. (bv de opstelling van een brief gericht naar je schuldeisers of je bijstaan in de rechtbank, ...). Of je recht hebt op deze tweedelijns rechtbijstand en aan welk tarief hangt af van je inkomen (of het inkomen van je gezin). Een pro-Deoadvocaat vraag je aan bij het Bureau Juridische Bijstand


Infofiche: Rechtsbijstand

Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)

Body

Een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) biedt begeleiding en verzorging aan mensen met een gestabiliseerd, chronisch psychische problemen (soms ook mét een mentale beperking).  Ze hebben geen nood meer aan opname en verzorging in een (psychiatrisch) ziekenhuis, maar kunnen (nog niet) zelfstandig wonen. 

Voor een aantal bewoners is het PVT een definitieve verblijfsplaats. Voor anderen is een PVT een tussenstap naar meer zelfstandig wonen, in bijvoorbeeld een initiatief beschut wonen.


Infofiche: Psychiatrische Verzorgingstehuizen VolwassenenPsychiatrische verzorgingstehuizen Ouderen

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.