I

Identiteitskaart

Body

Je identiteitskaart elektronische identiteitskaart (eID)  is het bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. De eID maakt het ook mogelijk om bepaalde officiële documenten elektronisch te ondertekenen. Met die elektronische handtekening kan je een aantal diensten van de overheid (bv. premies en tegemoetkomen of officiële documenten) sneller en vanop afstand aanvragen.

Via deze link kan je een afspraak maken om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen indien je deze verloren bent.


Tip: Voor kinderen jonger dan 12 jaar bestaat de Kids-ID.


Let op: Om met je eID elektronische aanvragen te doen, heb je een kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.


Infofiche: Infopunten

Inburgeringstraject

Body

De Vlaamse overheid wil dat mensen die vanuit het buitenland in Vlaanderen en Brussel komen wonen, actief kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarom biedt de Vlaamse overheid via inburgeringscentra een inburgeringstraject aan, dat inburgeraars moet helpen om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Inburgering biedt hen een eerste opstap om hun maatschappelijke rol als burger, ouder, werknemer, ondernemer,... volop te kunnen opnemen.

Alle inburgeraars hebben recht op dit inburgeringstraject. Bepaalde categorieën zijn zelfs verplicht om een dergelijk traject te volgen.

Voor minderjarige anderstalige inburgeraars zijn vrijgesteld van een inburgeringstraject. Inburgering verloopt voor hen via het onderwijs.


Infofiche: Inburgering

Inclusie

Titel
Body

Letterlijk betekent inclusie insluiting, het tegenovergestelde van uitsluiting. Inclusie is een begrip dat  vooral gebruikt wordt in het discours rond specifieke doelgroepen zoals allochtonen, kansarmen en mensen met een beperking.  Elke sector legt eigen nuances, maar samengevat kun je stellen dat inclusie gaat over meedoen en erbij horen (echt meedoen en er echt bij horen).
Een inclusieve samenleving streeft naar een goed leven voor iedereen en gaat een stap verder dan integratie. Bij integratie moet de persoon zich aanpassen aan de samenleving, bij inclusie is er tweerichtingsverkeer tussen de samenleving en de persoon. Inclusie gaat niet vanzelf, je moet erin geloven en er vanuit twee kanten actief aan werken.


Infofiche: Mensen met een beperkingMensen met een migratieachtergrond, Outreach (VAPH-sector)

Inclusief onderwijs

Body

Inclusief onderwijs houdt in dat de gewone school open staat voor alle leerlingen. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden of een handicap houdt inclusief onderwijs in dat ze, met een eigen leertraject, aansluiten bij het gewoon onderwijs en niet doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs. Sinds het M-decreet van kracht is, is inclusief onderwijs de eerste optie. Een school bouwt een zorgcontinuüm uit en gaat samen met de leraar of leraren, de ouders en het CLB na welke redelijke aanpassingen of maatregelen een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft om de lessen te kunnen volgen. 


Infofiche: Onderwijs op maatHulpmiddelen en aanpassingen op school

Indeplaatsstelling

Body

Wie zal je geldzaken beheren als je daar zelf niet meer bekwaam voor bent? Als je gehuwd bent en je hebt zelf geen regeling getroffen via een zorgvolmacht, dan zal de familierechtbank indeplaatsstelling uitspreken voor je echtgeno(ot)e. De familierechtbank geeft zo de wilsbekwame echtgenoot de bevoegdheid om namens de wilsdeficiënte echtgenoot op te treden. Als je niet (meer) gehuwd bent en je hebt zelf geen regeling getroffen, dan spreekt de vrederechter bewindvoering uit. 


InfofichePatiëntendossierLevenseinde zorgVAPH-aanvraag voor meerderjarigenRechtbanken

Informed consent of geïnformeerde toestemming

Body

Via de geïnformeerde toestemming (ook wel informed consent of patiënt consent) stem je in met het elektronisch delen van je gezondheidsgegevens. Het is het akkoord dat je als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van je gezondheidsgegevens tussen de personen die jou behandelen. Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie. Van zodra je aan één zorgverstrekker (zoals je huisarts) toestemming hebt gegeven om bepaalde resultaten of gegevens te delen, heb je dus je "informed consent" gegeven voor een gedeeld dossier.

Waarom? Een betere communicatie tussen de personen die je behandelen, komt je gezondheid ten goede. Ze kunnen je dan sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden. Voor verdere vragen, neem contact op met je ziekenfonds.

Hoe?

  • Je kan gemakkelijk zelf toestemming geven of die weer intrekken op www.myhealthviewer.be
  • Vraag aan je zorgverlener (arts, apotheker, thuisverpleegkundige of tandarts) om je toestemming te registreren of in te trekken. 
  • Ga langs bij het lokaal kantoor van je ziekenfonds. Ook zij kunnen je toestemming registeren.
  • Vraag aan de inschrijvingsbalie van een ziekenhuis om je toestemming te registeren. 
  • Ook op sommige websites van ziekenhuizen, zorginstellingen of -netwerken kun je de toestemming registreren.

Tip: Heb je thuis geen computer of internet? Dan kan je terecht in een Digipunt. Je kan er gratis gebruik maken van een computer met internetverbinding. Iedereen is welkom!


Infofiche: patiëntendossier, huisapotheker

Inkomensgarantie voor ouderen of IGO 

Body

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. De Federale Pensioendienst onderzoekt automatisch of je recht hebt op een IGO. Je krijgt als rechthebbende jaarlijks een attest van de Federale Pensioendienst (FDP) dat je kan gebruiken als bewijsstuk om sociale voordelen te bekomen. 65-plussers die denken recht te hebben op een IGO, kunnen ook altijd zelf ook een aanvraag indienen bij de federale pensioendienst.  

Je kunt de aanvraag IGO op drie manieren indienen:

  1. bij je gemeentebestuur (in persoon of via gevolmachtigde)
  2. bij de Federale Pensioendienst (in persoon of via een gevolmachtigde)
  3. online via de website www.pensioenaanvraag.be

Tip: IGO opent automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming en andere financiële voordelen zoals de maximumfactuur, goedkoper treinvervoer, verwarmingstoelage, UiTPAS, sociaal telefoontarief, sociaal tarief gas en elektriciteit... 


Tip: Via MyBEnefits kan je gratis attesten digitaal aanvragen en je sociaal statuut aantonen dat recht geeft op voordelen. 


Infofiche: Sociale voordelen, Pensioen

Inkomenstarief

Body

In sommige opvangvoorzieningen voor kinderen betaal je een vaste prijs. De prijs is voor iedereen hetzelfde. De informatie over de  prijs moet duidelijk vermeld worden in het huishoudelijk reglement van de opvang en in de schriftelijke overeenkomst. Je ondertekent deze overeenkomst voor akkoord. De kinderopvangtoeslag is één van de toeslagen van het Groeipakket. Betaal je voor kinderopvang een prijs die niet afhangt van je inkomen? Dan krijg je sinds januari 2019 een kinderopvangtoeslag.

In andere opvangvoorzieningen betaal je een prijs volgens je inkomen. Je betaalt minder met een laag inkomen en meer als je meer verdient. Dit is de kinderopvang met inkomenstarief. Je hebt hiervoor een attest inkomenstarief nodig dat je kan aanvragen bij Kind & Gezin. Op de website van Kind&Gezin vind je veelgestelde vragen over het attest inkomenstarief.


Tip: Vraag na bij je opvang welke prijs zij vraagt en welke kosten eventueel niet in de prijs zijn inbegrepen. Is er een waarborg? Vraag naar de eventuele terugbetaling daarvan.


Tip: Heb je moeite met de aanvraag van je attest? Een organisator kinderopvang of een medewerker van het OCMW kan: een attest inkomenstarief voor je aanvragen, herberekenen of opzoeken.


Infofiche: Sociale voordelen Gezin, Kinderopvang

Inkomensvervangende tegemoetkoming of IVT

Body

Sommige mensen zijn door een handicap niet in staat om op de arbeidsmarkt voldoende te verdienen. Voor hen is er de inkomensvervangende tegemoetkoming of IVT. Het bedrag varieert naargelang de gezinssamenstelling en ernst van de handicap. Deze tegemoetkoming kan je enkel online aanvragen op handicap.belgium.be. Voor informatie en hulp bij de aanvraag kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. 

Als rechthebbende krijg je jaarlijks een attest toegestuurd van de Federale Overheidsdienst Directie-generaal Personen met een Handicap. Dit attest kun je gebruiken als bewijsstuk om sociale voordelen te bekomen. 


Tip: IVT opent automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming en andere financiële voordelen zoals de maximumfactuur, goedkoper treinvervoer, verwarmingstoelage, UiTPAS, sociaal telefoontarief, sociaal tarief gas en elektriciteit... 


Tip: Via MyBEnefits kan je gratis attesten digitaal aanvragen en je sociaal statuut aantonen dat recht geeft op voordelen. 


InfoficheTegemoetkomingen mensen met een beperkingsociale voordelen

Inschakelingsuitkering

Body

Ben je jonger dan 25 jaar, zit je beroepsinschakelingstijd van 12 maanden er bijna op én heb je voldoende inspanningen gedaan om werk te vinden? Dan ontvang je van VDAB een brief met een tweede positieve evaluatie. Ben je nog werkzoekend, dan kan je nu naar je uitbetalinginstelling stappen om een inschakelingsuitkering aan te vragen. 

Je uitbetalingsinstelling zal in jouw naam bij RVA een uitkering aanvragen. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan keert je uitbetalingsinstelling je de uitkering uit. Je kan deze maximaal 3 jaar (36 maanden) ontvangen. 


Infofiche: Werkloosheidsuitkering

Integratietegemoetkoming

Body

Ben je minstens 21 jaar oud en jonger dan 65 en ondervind je door je handicap ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…)? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming. Het bedrag varieert naargelang je graad van zelfredzaamheid. Deze tegemoetkoming kan je enkel online aanvragen op handicap.belgium.be. Voor informatie en hulp bij de aanvraag kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. 

Als rechthebbende krijg je jaarlijks een attest toegestuurd van de Federale Overheidsdienst Directie-generaal Personen met een Handicap. Dit attest kun je gebruiken als bewijsstuk om sociale voordelen te bekomen. 


Tip: Een vraag om je dossier te herzien, kan een weerslag hebben op je huidige tegemoetkoming. Vraag daarom altijd advies aan de dienst Maatschappelijk Werk.


Tip: Via MyBEnefits kan je gratis attesten digitaal aanvragen en je sociaal statuut aantonen dat recht geeft op voordelen. 


Infofiche: Tegemoetkomingen mensen met een beperking

 

Intergenerationeel

Body

Oud en jong samen = intergenerationeel. Jong en oud kunnen van elkaar leren. Ouderen kunnen iets doen voor kinderen en blijven zo in beweging. Kinderen en jongeren kunnen op hun beurt heel veel leren van senioren. Beide generaties genieten van de aandacht voor elkaar en krijgen begrip en respect voor elkaar. De stad Gent en het OCMW zetten sterk in op intergenerationele projecten. Meer info op de website Jong&Oud in Gent.


Infofiche: Vorming ouderen

Internering

Titel
Body

Iemand die geïnterneerd wordt, noemt een geïnterneerde. Dat is iemand die veroordeeld is, maar door de rechter ontoerekeningsvatbaar is verklaard en dus niet verantwoordelijk geacht wordt voor zijn gestelde daden. Zij krijgen omwille van hun psychische toestand een aangepaste therapeutische begeleiding tijdens hun verblijf in de gevangenis. Via gesprekken en activiteiten wordt geprobeerd om de sociale en fysieke mogelijkheden van de geïnterneerde te verbeteren en een eventuele plaatsing in een psychiatrische instelling te vergemakkelijken.


Infofiche: Internering

Intersectorale Toegangspoort nu Afdeling Continuïteit en Toegang

Body

Om gebruik te maken van het niet-rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod moet je samen met een (jeugd)hulpaanbieder een aanvraag indienen bij de Afdeling Continuïteit en Toegang Oost-Vlaanderen (ACT). De afdeling 'Continuïteit en toegang' vervangt de vroegere aparte toegangspoorten in de bijzondere jeugdzorg en in de zorg voor personen met een handicap. 

De Afdeling Continuïteit en Toegang beslist of je toelating krijgt tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.  Voorbeelden van niet-rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp zijn: een internaat voor kinderen met een handicap, een pleeggezin, een verblijf in een jeugdhulpvoorziening. Na een beoordeling van de hulpvraag en de persoonlijke situatie zal een multidisciplinair team (MDT) beslissen over het inzetten van deze gespecialiseerde, langdurige hulp. In de Afdeling Continuïteit en Toegang werken twee teams onafhankelijk van elkaar: het  team indicatiestelling en team jeugdhulpregie.


Tip: Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van Vlaanderen


Infofiche: Hulpverlening kinderen en jongeren