I

Identiteitskaart

Body

Je identiteitskaart elektronische identiteitskaart (eID)  is het bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. De eID maakt het ook mogelijk om bepaalde officiële documenten elektronisch te ondertekenen. Met die elektronische handtekening kan je een aantal diensten van de overheid (bv. premies en tegemoetkomen of officiële documenten) sneller en vanop afstand aanvragen.

Via deze link kan je een afspraak maken om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen indien je deze verloren bent.


Tip: Voor kinderen jonger dan 12 jaar bestaat de Kids-ID.


Let op: Om met je eID elektronische aanvragen te doen, heb je een kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.


Infofiche: Infopunten

Inburgeringstraject

Body

De Vlaamse overheid wil dat mensen die vanuit het buitenland in Vlaanderen en Brussel komen wonen, actief kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarom biedt de Vlaamse overheid via inburgeringscentra een inburgeringstraject aan. Dat traject helpt je om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Inburgering biedt je een eerste opstap om je maatschappelijke rol als burger, ouder, werknemer, ondernemer,... te kunnen opnemen.

  • Alle inburgeraars hebben recht op dit inburgeringstraject. Bepaalde categorieën zijn zelfs verplicht om het traject te volgen.
  • Minderjarige anderstalige inburgeraars zijn vrijgesteld van een inburgeringstraject. Inburgering verloopt voor hen via het onderwijs.

Infofiche: Inburgering

Inclusie

Titel
Body

Letterlijk betekent inclusie insluiting, het tegenovergestelde van uitsluiting. Inclusie is een begrip dat  vooral gebruikt wordt in het discours rond specifieke doelgroepen zoals allochtonen, kansarmen en mensen met een beperking.  Elke sector legt eigen nuances, maar samengevat kun je stellen dat inclusie gaat over meedoen en erbij horen (echt meedoen en er echt bij horen).
Een inclusieve samenleving streeft naar een goed leven voor iedereen en gaat een stap verder dan integratie. Bij integratie moet de persoon zich aanpassen aan de samenleving, bij inclusie is er tweerichtingsverkeer tussen de samenleving en de persoon. Inclusie gaat niet vanzelf, je moet erin geloven en er vanuit twee kanten actief aan werken.


Infofiche: Breed onthaal, OntmoetingsplaatsenMensen met een beperkingMensen met een migratieachtergrond, Outreach (VAPH-sector)

Inclusief onderwijs

Body

Inclusief onderwijs houdt in dat de gewone school open staat voor alle leerlingen. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden of een handicap houdt inclusief onderwijs in dat ze, met een eigen leertraject, aansluiten bij het gewoon onderwijs en niet doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs. Sinds het M-decreet van kracht is, is inclusief onderwijs de eerste optie. Een school bouwt een zorgcontinuüm uit en gaat samen met de leraar of leraren, de ouders en het CLB na welke redelijke aanpassingen of maatregelen een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft om de lessen te kunnen volgen. 


Infofiche: Onderwijs op maatHulpmiddelen en aanpassingen op schoolSpecifieke onderwijsbehoeften

Indeplaatsstelling

Body

Wie zal je geldzaken beheren als je daar zelf niet meer bekwaam voor bent? Als je gehuwd bent en je hebt zelf geen regeling getroffen via een zorgvolmacht, dan zal de familierechtbank indeplaatsstelling uitspreken voor je echtgeno(ot)e. De familierechtbank geeft zo de wilsbekwame echtgenoot de bevoegdheid om namens de wilsdeficiënte echtgenoot op te treden. Als je niet (meer) gehuwd bent en je hebt zelf geen regeling getroffen, dan spreekt de vrederechter bewindvoering uit. 


InfofichePatiëntendossierLevenseinde zorgVAPH-aanvraag voor meerderjarigenRechtbanken

Inkomensgarantie voor ouderen (+65) of IGO 

Body

De inkomensgarantie voor ouderen (+65) of IGO is een minimuminkomen vanwege de overheid aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Het is bedoeld als bestaansminimum voor wie geen of een te laag pensioen heeft. De Federale Pensioendienst onderzoekt automatisch of je recht hebt op een IGO. Je krijgt als rechthebbende jaarlijks een attest van de Federale Pensioendienst (FDP) dat je kan gebruiken als bewijsstuk om sociale voordelen te bekomen. Als je denkt dat je recht hebt op een IGO, kun je ook zelf een aanvraag indienen bij de federale pensioendienst:

  1. bij je gemeentebestuur (in persoon of via gevolmachtigde)
  2. bij de Federale Pensioendienst (in persoon of via een gevolmachtigde)
  3. online via de website www.pensioenaanvraag.be

Tip: IGO opent automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming en andere financiële voordelen zoals de maximumfactuur, goedkoper treinvervoer, verwarmingstoelage, UiTPAS, sociaal telefoontarief, sociaal tarief gas en elektriciteit... 


Tip: Via MyBEnefits kan je gratis attesten digitaal aanvragen en je sociaal statuut aantonen dat recht geeft op voordelen. 


Infofiche: Sociale voordelen, Pensioen

Inkomenstarief

Body

In sommige opvangvoorzieningen voor kinderen betaal je een vaste prijs. De prijs is voor iedereen hetzelfde. De informatie over de  prijs moet duidelijk vermeld worden in het huishoudelijk reglement van de opvang en in de schriftelijke overeenkomst. Je ondertekent deze overeenkomst voor akkoord. De kinderopvangtoeslag is één van de toeslagen van het Groeipakket. Betaal je voor kinderopvang een prijs die niet afhangt van je inkomen? Dan krijg je sinds januari 2019 een kinderopvangtoeslag.

In andere opvangvoorzieningen betaal je een prijs volgens je inkomen. Je betaalt minder met een laag inkomen en meer als je meer verdient. Dit is de kinderopvang met inkomenstarief. Je hebt hiervoor een attest inkomenstarief nodig dat je kan aanvragen bij Kind & Gezin. 


Tip: Vraag na bij je opvang welke prijs zij vraagt en welke kosten eventueel niet in de prijs zijn inbegrepen. Is er een waarborg? Vraag naar de eventuele terugbetaling daarvan.


Tip: Heb je moeite met de aanvraag van je attest? Een organisator kinderopvang of een medewerker van het OCMW kan een attest inkomenstarief voor je aanvragen, herberekenen of opzoeken.


Infofiche: Sociale voordelen Gezin, Kinderopvang

Inkomensvervangende tegemoetkoming of IVT

Body

Sommige mensen zijn door een handicap niet in staat om op de arbeidsmarkt voldoende te verdienen. Voor hen is er de inkomensvervangende tegemoetkoming of IVT. Het bedrag varieert naargelang de gezinssamenstelling en ernst van de handicap. Deze tegemoetkoming kan je enkel online aanvragen op handicap.belgium.be. Voor informatie en hulp bij de aanvraag kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. 

Als rechthebbende krijg je jaarlijks een attest toegestuurd van de Federale Overheidsdienst Directie-generaal Personen met een Handicap. Dit attest kun je gebruiken als bewijsstuk om sociale voordelen te bekomen. 


Tip: IVT opent automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming en andere financiële voordelen zoals de maximumfactuur, goedkoper treinvervoer, verwarmingstoelage, UiTPAS, sociaal telefoontarief, sociaal tarief gas en elektriciteit... 


Tip: Via MyBEnefits kan je gratis attesten digitaal aanvragen en je sociaal statuut aantonen dat recht geeft op voordelen. 


InfoficheTegemoetkomingen mensen met een beperkingsociale voordelen, Tegemoetkomingen zorgvragers

Inschakelingsuitkering

Body

Ben je jonger dan 25 jaar, zit je beroepsinschakelingstijd van 12 maanden er bijna op én heb je voldoende inspanningen gedaan om werk te vinden? Dan ontvang je van VDAB een brief met een tweede positieve evaluatie. Ben je nog werkzoekend, dan kan je nu naar je uitbetalinginstelling stappen om een inschakelingsuitkering aan te vragen. 

Je uitbetalingsinstelling zal in jouw naam bij RVA een uitkering aanvragen. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan keert je uitbetalingsinstelling je de uitkering uit. Je kan deze maximaal 3 jaar (36 maanden) ontvangen. 


Infofiche: Werkloosheidsuitkering

Integratietegemoetkoming

Body

Ben je minstens 21 jaar oud en jonger dan 65 en ondervind je door je handicap ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…)? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming. Het bedrag varieert naargelang je graad van zelfredzaamheid. Ook als je in een voorziening voor personen met een handicap verblijft, kan je recht hebben op deze tegemoetkoming. Je ontvangt dan wel maar een deel ervan.

Hoe? Deze tegemoetkoming kan je enkel online aanvragen op handicap.belgium.be. Breng je behandelende arts op de hoogte dat je een aanvraag wil indienen. Men zal informatie bij je arts of specialist opvragen om je handicap te evalueren. Voor informatie en hulp bij de aanvraag kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.

Als rechthebbende krijg je jaarlijks een attest toegestuurd van de Federale Overheidsdienst Directie-generaal Personen met een Handicap. Dit attest kun je gebruiken als bewijsstuk om sociale voordelen te bekomen.


Tip: Een vraag om je dossier te herzien, kan een weerslag hebben op je huidige tegemoetkoming. Vraag daarom altijd advies aan de dienst Maatschappelijk Werk.


Tip: Via MyBEnefits kan je gratis attesten digitaal aanvragen en je sociaal statuut aantonen dat recht geeft op voordelen.


Infofiche: Tegemoetkomingen mensen met een beperking, Tegemoetkomingen thuiszorg

Interculturele bemiddeling

Body

Cliënten en patiënten correct informeren in een voor hen begrijpelijke taal is een vereiste om kwaliteitsvolle zorg voor iedereen toegankelijk te maken. Interculturele bemiddeling helpt de communicatie verbeteren tussen hulpverleners en cliënten of patiënten en hun familie. Even belangrijk als het tolken, is daarbij de culturele duiding. Een intercultureel bemiddelaar geeft de context achter het verhaal mee. De doelgroep van de interculturele bemiddeling zijn mensen met een migratieachtergrond en doven en slechthorenden die zich uitdrukken in gebarentaal


Tip: In het UZGent kun je voor een gesprek met de arts gratis een tolk Vlaamse gebarentaal reserveren. De tolk werkt ook op afstand voor andere ziekenhuizen of huisartsen. Contacteer de dienst patiëntenbegeleiding: tolkvgt@uzgent.be of sms naar tel. 0471 71 71 82


Infofiche: Medische zorg mensen met een migratieachtergrond, Tolk voor doven en slechthorendenZiekenhuizen

Intergenerationeel

Body

Oud en jong samen = intergenerationeel. Jong en oud kunnen van elkaar leren. Ouderen kunnen iets doen voor kinderen en blijven zo in beweging. Kinderen en jongeren kunnen op hun beurt heel veel leren van senioren. Beide generaties genieten van de aandacht voor elkaar en krijgen begrip en respect voor elkaar. De stad Gent en het OCMW zetten sterk in op intergenerationele projecten. Meer info op de website Jong&Oud in Gent.


Infofiche: Vorming ouderen

Internering

Titel
Body

Iemand die geïnterneerd wordt, noemt een geïnterneerde. Dat is iemand die veroordeeld is, maar door de rechter ontoerekeningsvatbaar is verklaard en dus niet verantwoordelijk geacht wordt voor zijn gestelde daden. Zij krijgen omwille van hun psychische toestand een aangepaste therapeutische begeleiding tijdens hun verblijf in de gevangenis. Via gesprekken en activiteiten wordt geprobeerd om de sociale en fysieke mogelijkheden van de geïnterneerde te verbeteren en een eventuele plaatsing in een psychiatrische instelling te vergemakkelijken.


Infofiche: Internering

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.