G

Gecombineerde vergunning of single permit

Body

Een gecombineerde vergunning is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat. Om een verblijf als arbeidsmigrant te bekomen moet je werkgever voor jou een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen terwijl je nog in je land van herkomst of ander land verblijft:

 • Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt, vraagt je werkgever een gecombineerde vergunning aan.
 • Als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt, moet je werkgever een arbeidskaart voor jou aanvragen.
 • Een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur vraag je als werknemer zélf aan.

Hoe vraag je een gecombineerde vergunning aan?


Let op: het is niet mogelijk om vanuit onwettig verblijf een toelating tot werk, en dus tot verblijf, aan te vragen. 


Infofiche: Werk - Mensen met een migratieachtergrond

Geconventioneerd of niet-geconventioneerd

Body

Als patiënt is het belangrijk om op voorhand te weten of een zorgverlener die je wil raadplegen al dan niet geconventioneerd is. Dat heeft een grote invloed op wat je moet betalen. Een geconventioneerde arts is voordeliger.

Om de patiënt te beschermen tegen financiële verrassingen maken de ziekenfondsen afspraken met zorgverleners over de tarieven. Dit heet het conventieakkoord. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de prijsafspraken. Zorgverleners zijn niet verplicht om toe te treden tot dit akkoord. Ze moeten hun patiënten wel informeren over hun conventiestatuut door dit duidelijk te afficheren.  Er zijn drie situaties mogelijk: 

 • Geconventioneerde zorgverleners: zij rekenen de officiële tarieven aan en mogen geen ereloonsupplementen vragen.
 • Gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners: zij aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekenen enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan, vb. enkel geconventioneerd tarief in het ziekenhuis, niet in de privépraktijk.
 • Niet-geconventioneerde zorgverleners: zij bepalen zelf hun tarief. 

Let op: In uitzonderlijke gevallen, als je als patiënt bijzondere eisen stelt, mag een geconventioneerde arts toch supplementen aanrekenen. De zorgverlener moet je hierover wel vooraf informeren.


Tip: Op de website van je ziekenfonds kun je opzoeken of je arts geconventioneerd is. Ook het Riziv biedt een online zoekmotor aan om dit na te gaan.


Infofiche: Eerstelijnsgezondheidszorg, Sociale voordelen gezondheid

Geïnformeerde toestemming (informed consent)

Body

Via de geïnformeerde toestemming (ook wel informed consent of patiënt consent) geef je als patiënt je akkoord voor het elektronisch en beveiligd delen van je gezondheidsgegevens tussen de personen die jou behandelen. Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie. Van zodra je aan één zorgverstrekker (zoals je huisarts) toestemming hebt gegeven om bepaalde resultaten of gegevens te delen, heb je dus je "informed consent" gegeven voor een gedeeld dossier.

Waarom? Een betere communicatie tussen de personen die je behandelen, komt je gezondheid ten goede. Ze kunnen je dan sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden. Voor vragen, neem contact op met je ziekenfonds.

Hoe?

 • Je kan gemakkelijk zelf toestemming geven of die weer intrekken op www.myhealthviewer.be
 • Vraag aan je zorgverlener (arts, apotheker, thuisverpleegkundige of tandarts) om je toestemming te registreren of in te trekken. 
 • Ga langs bij het lokaal kantoor van je ziekenfonds. Ook zij kunnen je toestemming registeren.
 • Vraag aan de inschrijvingsbalie van een ziekenhuis om je toestemming te registeren. 
 • Ook op sommige websites van ziekenhuizen, zorginstellingen of -netwerken kun je de toestemming registreren.

Tip: Heb je thuis geen computer of internet? Dan kan je terecht in een Digipunt. Je kan er gratis gebruik maken van een computer met internetverbinding. Iedereen is welkom!


Infofiche: patiëntendossier, huisapotheker, ziekenfondsen

Geïntegreerd breed onthaal of GBO

Body

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband dat zich richt tot elke burger met welzijnsvragen, maar met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

GBO omvat twee doelstellingen: 

 1. Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
 2. Het tegengaan van onderbescherming

Op dit moment zijn er drie diensten of kernactoren met daarin een duidelijke opdracht: OCMW’s, CAW’s en de diensten maatschappelijk werk (DMW's) van de ziekenfondsen. Via lokale GBO-projecten wil Vlaanderen de expertise van de drie aparte diensten maximaal delen, zodat ze in elk onthaalgesprek kan dienen voor brede vraagverheldering. Dit zou ervoor zorgen dat mensen niet onnodig doorverwezen worden en niet op meerdere plaatsen hun verhaal moeten doen. Bij gelijk welke kernactor de burger binnenstapt, moet hij eenzelfde basisonthaal kunnen krijgen.

Op deze pagina vind je meer informatie over het GBO in Gent.


Film: GBO kort en helder uitgelegd.


Tip: Meer weten over GBO? Lees de conceptnota van de Vlaamse regering, de infobrochure of bekijk eens de FAQ.


Infofiche: Breed onthaal, Sociale rechten en voordelen

Gemandateerde voorziening

Body

Een gemandateerde voorziening is een dienst die beslist of de overheid moet tussenkomen in de hulpverlening. Er zijn twee diensten in Vlaanderen die daarvoor een specifieke opdracht, een 'mandaat', hebben: het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK). Wanneer zij oordelen dat er een maatschappelijke noodzaak is, volgen ze de hulp (aanklampend) op en kunnen zij bij een gebrek aan medewerking doorverwijzen naar het parket. 


Infofiche: Gemandateerde voorzieningen

Gerechtelijk Alternatieve Maatregelen

Body

Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen bieden een zinvol alternatief voor de ‘klassieke’ straffen, zoals gevangenisstraffen en boetes.
Het ‘strafprincipe’ blijft wel overeind. De plegers zijn verplicht een vorming of begeleiding te volgen of een werkstraf uit te voeren. Wie er zich aan onttrekt, kan alsnog veroordeeld worden tot een gevangenisstraf of boete. Maar het is tegelijk méér dan een straf. Een probleemoplossende en herstelgerichte aanpak staat steeds centraal. Er wordt gewerkt aan de oorzaken van het criminele gedrag. Er wordt stilgestaan bij de gevolgen voor de slachtoffers. De meeste plegers staan hier immers niet of onvoldoende bij stil. Gedragsverandering en het voorkomen van herval zijn kerndoelen.


InfoficheAlternatieve gerechtelijke maatregelen 

Gewaarborgd loon (bij ziekte)

Body

Kan je door ziekte of door een ongeval niet gaan werken? Dan heb je recht op gewaarborgd loon. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je tijdens je ziekteverlof zonder loon valt. In de eerste periode van ziekte blijft het loon ten laste van de werkgever en spreken we van gewaarborgd loon. Daarna heb je mogelijk recht op een vervangingsinkomen (ziekte- en invaliditeitsuitkering) via je ziekenfonds.

Wie jouw gewaarborgd loon betaalt, hangt af van hoe lang je ziek bent en van je werknemersstatuut (bediende - arbeider - ambtenaar). Ook als werkzoekende en als zelfstandige heb je recht op een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid

Bedienden: De eerste 30 dagen van ziekte, betaalt je werkgever je volledig loon. Na 30 dagen ontvang je een uitkering van je ziekenfonds. Arbeiders: De eerste 2 weken betaalt  je werkgever je loon door. Na twee weken ontvang je een ziekte-uitkering, maar ontvang je nog  gedurende 16 kalenderdagen nog een aanvullende uitkering van je werkgever. 

Meer informatie over gewaarborgd loon vind je op de website van de Sociale Zekerheid.


Let op: Om recht te hebben op gewaarborgd loon moet je 1) je werkgever tijdig op de hoogte brengen van je ziekte en 2) mag je de controle door de controlearts die je werkgever inschakelt, niet weigeren. 


Infofiche: Sociale voordelen bij arbeidsongeschiktheid, ZiekenfondsenRe-integratiebegeleiding na ziekte voor werknemers

Gewaarborgde gezinsbijslag

Body

Dit is een gezinsbijslag die onder heel strikte voorwaarden door Famifed toegekend wordt aan kansarme gezinnen die geen recht hebben op andere gezinsbijslag via het groeipakket. Ook kraamgeld kan via dit systeem worden aangevraagd. In tegenstelling tot de andere kinderbijslagregelingen is het niet nodig om verwant te zijn met het rechtgevend kind om gewaarborgde gezinsbijslag te krijgen voor dat kind. De aanvrager moet het kind of de jongere financieel ten laste hebben: ook een advocaat, maatschappelijk assistent, opvoeder enzovoort kan in jouw naam een aanvraag indienen.


Infofiche: Kinderen en jongeren, Sociale voordelen Gezin

Globaal Medisch Dossier of GMD

Body

Het globaal medisch dossier is een overeenkomst tussen jou en je huisarts. Je verklaart je huisarts als “vaste” huisarts, en je kiest dus niet voor elke consultatie een andere arts. In dit persoonlijk elektronisch dossier houdt je huisarts al je medische informatie bij zoals allergieën, vaccinaties, resultaten van specialisten, welke medicatie je neemt, welke onderzoeken je al hebt laten uitvoeren, ...  Zo heeft je huisarts een goed overzicht op je gezondheid, kan hij je beter adviseren en voorkom je dat je bepaalde onderzoeken dubbel moet doen (en ook dubbel moet betalen!). Met een GMD betaal je bovendien 30% minder remgeld voor je huisarts-consultaties!

Hoe? Je vraagt aan je huisarts om een GMD aan te leggen en bij te houden. Je betaalt daarvoor jaarlijks een bepaald bedrag, maar het ziekenfonds betaalt je deze kosten volledig terug. Het GMD is dus gratis.


Tip: Met een GMD krijg je ook een hogere terugbetaling voor een consult bij een specialist, na verwijzing door je huisarts.


Let op: Heb je recht op de regeling betalende derde en wens je de hogere terugbetaling via GMD? Vraag dan aan je arts om de derdebetalersregeling niet toe te passen.


Wie ingeschreven is in een wijkgezondheidscentrum en daar een huisarts contacteert, betaalt niets voor een consultatie of huisbezoek. Enkel voor technische prestaties kan het gewone honorarium worden gevraagd. Meer info op www.vwgc.be.


Infofiche: Patiëntendossier, Sociale voordelen gezondheid, Eerstelijnsgezondheidszorg

Groeipakket (nieuwe kinderbijslag)

Body

Het Groeipakket zou je kortweg de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag kunnen noemen. Maar het is meer dan dat: het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. Dit nieuwe systeem ging van start voor elk kind vanaf 1 januari 2019 geboren of voor nieuwe gezinnen. Zo valt een nieuw samengesteld gezin sinds januari 2019 ook onder de nieuwe regels. Voor andere kinderen voor die datum geboren blijft het oude systeem gelden. 

In het Groeipakket zitten drie bedragen die gelden voor elk kind. Ze gelden zonder meer voor elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is.

 • startbedrag: vast bedrag bij geboorte of bij adoptie
 • basisbedrag: vast bedrag elke maand voor elk kind
 • schoolbonus: bedrag afhankelijk van de leeftijd in augustus

Binnen het groeipakket bestaan er ook toeslagen die afhankelijk zijn van specifieke ondersteuningsbehoeften (vb. een ziekte of handicap), je inkomen en de gezinsgrootte: de zorgtoeslag en sociale toeslag en de participatietoeslagen. In tegenstelling tot de kinderbijslag, zijn de vernieuwde toeslagen wel meteen voor iedereen van toepassing.

Sinds januari 2019 krijg je je kinderbijslag via de nieuwe Vlaamse uitbetaler (je vroegere kinderbijslagfonds). Dat gebeurt automatisch. Meer info op www.groeipakket.be.  

Tip: Nog vragen over dit systeem? Bekijk de pagina veelgestelde vragen op de website groeipakket.be.


Infofiche Sociale voordelen GezinUitbetalers Groeipakket (kinderbijslag)

Groene zorg (groenezorginitiatief)

Body

Time-outprojecten voor jongeren op een zorgboerderij, tuintherapie als re-integratiemiddel voor gedetineerden of dierentherapie voor personen met dementie in een woonzorgcentrum: het zijn allemaal voorbeelden van groene zorg.

Een groenezorginitiatief wordt georganiseerd door een bedrijf, een vereniging of een particulier die activiteiten van land- of tuinbouwproductie aanbiedt. Ook andere activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren zijn mogelijk. Voorbeelden van groenezorginitiatieven zijn een zorgboerderij, een dierenasiel, een dierenpension, een belevingshoeve, ... De dagactiviteiten gebeuren onder begeleiding.

Binnen de sector mensen met een beperking kun je de ondersteuning door een groenezorginitiatief enkel betalen via cashbudget, op basis van een overeenkomst die je met de organisatie afsluit. Bekijk een overzicht van alle geregistreerde groenezorginitiatieven voor mensen met een beperking. Of informeer je bij het steunpunt Groene zorg. 


Infofiche: Arbeidszorg

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.