W

Warme school

Titel
Body

Het project "Warme Scholen" is een van de acties binnen Gent, warme stad om kinderen en jongeren zich beter in hun vel te doen voelen. Het is een school waar welbevinden en betrokkenheid centraal staan. Een school die de basisbehoefte van kinderen aan erkenning, affectie, veiligheid en duidelijkheid vervult, en waar kinderen in de klas hun natuurlijke drang naar ontdekken kunnen uitleven. 

Vijftien pilootscholen in Gent (over de netten heen, basis- en secundair onderwijs) engageerden zich om een 'warme school' te worden. Deze scholen worden procesmatig begeleid door Flanders Synergie om tot een schoolbrede aanpak te komen over de veerkracht en het mentaal welbevinden van iedere leerling. Iedereen goed in zijn vel is het streefdoel!

Info en contact: www.gavoorgeluk.be/warme-school  


Infofiche: Onderwijs kinderen en jongerenOnderwijs kinderen met een migratieachtergrond, Onderwijs op maat 

Werkloosheid

Titel
Body

Als je je werk kwijt bent, heb je mogelijk recht op een werkloosheidsuitkering. Dat is een uitkering die je krijgt als je een tijdlang in loondienst gewerkt hebt.  Arbeidsprestaties als zelfstandige tellen niet mee. Als je zelf ontslag neemt en meteen een uitkering aanvraagt, heb je meestal geen recht op een uitkering. Als je jonger bent dan 25, dan kun je mogelijk een inschakelingsuitkering aanvragen.


Infofiche: Werkloosheidsuitkeringen

Wettelijk samenwonen

Body

Er zijn verschillende scheidingsprocedures voor wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden die uit elkaar gaan. Wettelijk samenwonenden zijn twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen hebben afgelegd.

Het beëindigen van de WETTELIJKE samenwoning kan op 3 manieren:

  1. In onderling akkoord via een gezamenlijke verklaring bij de gemeente
  2. Eénzijdig, dwz  dat  wanneer één iemand alleen de gemeente informeert van het uit elkaar gaan. De gemeente brengt dan je ex-partner op de hoogte. De kosten zijn voor diegene die éénzijdig opzegt.
  3. Via een uitspraak van een rechter.

Infofiche: BemiddelingScheiding of relatiebreukOuderschapFeitelijk samenwonen

Wettelijk vertegenwoordiger

Body

Je wettelijke vertegenwoordiger – of kortweg vertegenwoordiger – is een meerderjarige wilsbekwame persoon die in jouw plaats je rechten uitoefent wanneer je daar zelf niet meer toe in staat bent, bijvoorbeeld doordat je in coma ligt of dement bent. Minderjarigen of meerderjarigen onder het statuut van verlengde minderjarigheid of onbekwaamverklaring worden altijd – ook bij bewustzijn dus – wettelijk vertegenwoordigd door hun ouders of voogd. Afhankelijk van hun leeftijd en begripsvermogen krijgen ze natuurlijk zelf ook inspraak en beslissingsmacht. Als vertegenwoordigde word je altijd nog zoveel mogelijk betrokken bij de uitoefening van je rechten.


Tip: Je kunt vooraf zelf een vertegenwoordiger aanduiden via een zorgvolmacht. Denk op tijd aan een geschikte regeling.  Als je dat niet doet, geldt er een wettelijke volgorde: in eerste instantie treedt je partner voor je op, vervolgens je meerderjarige kinderen, ouders of een meerderjarige broer of zus. 


Let op: Een vertegenwoordiger is niet hetzelfde als een vertrouwenspersoon, een voogd of een bewindvoerder. Meer weten? Bekijk het filmpje hieronder of lees de brochure patiëntenrechten:


InfofichePatiëntendossier

Wijkgezondheidscentrum (WGC)

Body

Wijkgezondheidscentra streven naar een kwaliteitsvolle gezondheidszorg die voor iedereen betaalbaar, toegankelijk en op maat is. Het grote voordeel van een wijkgezondheidscentrum is dat je verschillende zorgverleners (huisarts, kine, preventiewerkers, logopedist…) op één en dezelfde plaats kan raadplegen en dat de kosten betaalbaar gehouden worden. Een Wijkgezondheidscentrum (WGC) werkt met een forfaitair betaalsysteem. Je ziekenfonds regelt de betaling en je moet zelf niets voorschieten.


Infofiche: Wijkgezondheidscentrum

Wils(on)bekwaamheid

Body

Wilsbekwaamheid heeft te maken met beslissingen over zorg en gezondheid. Iedereen is wilsbekwaam, tenzij een deskundige arts heeft vastgesteld dat iemand voor een bepaalde beslissing wilsonbekwaam is. Met het begrip wilsonbekwaamheid beschermt de overheid mensen die geen doordachte beslissing kunnen nemen. Als iemand een bewuste beslissing kan nemen, is hij wilsbekwaam.

Medisch: Iemand die wilsonbekwaam is heeft een wettelijk vertegenwoordiger. Let op: een vertegenwoordiger is niet hetzelfde als vertrouwenspersoon.

Vroegtijdige zorgplanning: Wilsbekwaamheid is ook essentieel wanneer er sprake is van een euthanasiewens


Tip: Je kunt vooraf zelf een vertegenwoordiger aanduiden via een zorgvolmacht. Denk op tijd aan een geschikte regeling!


Let op:

  • Als je zelf geen vertegenwoordiger hebt aangewezen (of de aangewezen vertegenwoordiger treedt niet op), dan is het mogelijk dat de vrederechter een bewindvoerder aanstelt. 
  • Als je gehuwd bent en je hebt zelf geen regeling getroffen via een zorgvolmacht, dan zal de familierechtbank indeplaatsstelling uitspreken voor je echtgeno(ot)e. 

Infofiche: PatiëntendossierLevenseinde zorgVAPH-aanvraag voor meerderjarigenRechtbanken

 

Woonmaatschappij

Body

De woonmaatschappij verhuurt woningen aan personen met een laag inkomen. Er worden verschillende toekenningsmethodes gebruikt. In het kort komt het er op neer dat een woonmaatschappij bij toewijzing rekening zal houden met je inschrijvingsdatum (de persoon die het langste op de wachtlijst staat, krijgt als eerste een sociale woning). 

De wachttijd kan erg lang zijn. Je doet er goed aan je zo snel mogelijk in te schrijven! 


Infofiche: WoonmaatschappijHuisvestingsinitiatieven, Sociale voordelen wonen

 

Woonzorgcentrum

Body

Een woonzorgcentrum (nieuwe benaming voor rusthuis) is een door de overheid erkend huis waar senioren permanent wonen. Als er in een woonzorgcentrum ook plaatsen zijn voor zwaar zorgbehoevende ouderen, spreken we van een rust- en verzorgingstehuis (RVT).

Woonzorgcentra en RVT's kunnen ook andere taken opnemen zoals nachtopvang, waarbij de zorgbehoevende persoon overdag in een thuiszorgsituatie verblijft en de nacht doorbrengt in het tehuis.

Met vragen over je rechten en plichten in een woonzorgcentrum kun je terecht bij de Woonzorglijn van de Vlaamse Gemeenschap: 078 15 25 25.


Tip: Vraag aan je huisarts of je medisch gezien al in aanmerking komt voor verblijf in een woonzorgcentrum.


Tip: Als je een verblijf in een woonzorgcentrum niet kan betalen, komt het OCMW tussen in de kosten als de dagprijs onder een bepaald bedrag ligt. Let op: Een maatschappelijk werker zal een financieel onderzoek starten. 


InfoficheWoonzorgcentra, Woonmogelijkheden voor ouderen

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.