C

C4

Titel
Body

Bij ontslag krijg je van je werkgever je C4  of ontslagbrief. Dit is een administratief document met de vermelding 'C4' dat je toegang geeft tot het statuut van 'werkzoekende' (of 'werkloze') en de bijhorende rechten & plichten. Je moet dit document aan je uitbetalingsinstelling of vakbond afgeven. Zij zullen een uitkeringsaanvraagdossier opstellen en die aanvraag aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bezorgen. 


Tip: Stap zo snel mogelijk naar je uitbetalingsinstelling.  Zelfs al heb je je C4 nog niet ontvangen van je werkgever. Je doet dit best van zodra je je ontslag krijgt en ten laatste op de dag dat je contract afloopt (= datum op je C4). Zo kan je uitbetalingsinstelling tijdig je werkloosheidsuitkering aanvragen en wordt je inkomen niet onderbroken.


InfoficheWerkloosheidsuitkering

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Body

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) begeleiden kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychische en/of psychiatrische problemen. Je kan er enkel na doorverwijzing en op afspraak (niet voor opname) terecht. Samen met de specialisten wordt gekeken wat je vraag of probleem precies is en welke hulp of begeleiding je nodig hebt (hulp op maat). 


Infofiche: Geestelijke gezondheidszorg

Circuit of zorgcircuit

Body

Een circuit of zorgcircuit is het ggz-aanbod voor een bepaalde leeftijdsdoelgroep binnen een bepaald werkingsgebied. De componenten of modules van dit zorgaanbod sluiten naadloos op mekaar aan. De vrije keuze van de patiënt staat centraal binnen het zorgcircuit. De bedoeling is om de mogelijkheid op een terugkeer naar de thuisomgeving en op integratie in de maatschappij zo groot mogelijk te maken.


InfoficheGeestelijke gezondheidszorg

Cliëntoverleg (integrale jeugdhulp)

Body

Cliëntoverleg houdt in dat de jongere, de ouder(s) of voogd, de hulpverlener en andere betrokkenen samen komen om de hulpverlening op elkaar af te stemmen. Wie doet wat precies? 

Een onafhankelijke persoon zit het overleg voor en maakt een werkplan op. Zowel de jongere, de ouder(s) als de hulpverlener kan cliëntoverleg aanvragen. Wanneer je als hulpverlener cliëntoverleg aanvraagt, moet dat steeds gebeuren met toestemming van de jongere of ouder. 

Het cliëntoverleg is gratis.


InfoficheHulpcontinuïteit (integrale jeugdhulp)

Collectieve schuldenregeling

Body

Een collectieve schuldenregeling (ook wel foutief 'collectieve schuldbemiddeling' genoemd) is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen via een afbetalingsregeling. Het doel is dat je in de mate van het mogelijke je schulden kan afbetalen. Tijdens de afbetaling krijg je een inkomen waarmee je menswaardig kan leven. Na een collectieve schuldenregeling kan je terug schuldenvrij door het leven.  


Infofiche: Financiële hulp- en dienstverlening, Sociale voordelen

Conformiteitsattest

Body

De woning is na onderzoek van Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent geschikt bevonden en voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen. De eigenaar mag de woning in dezelfde staat blijven verhuren en kan gratis een conformiteitsattest aanvragen dat 10 jaar geldig blijft. Als huurder kan je dus ook zonder probleem de woning blijven bewonen.


Infofiche: Geschiktheidsonderzoek

Contactpersoon aanmelder

Body

De contactpersoon-aanmelder speelt een belangrijke rol in het realiseren van hulpcontinuïteit bij doorverwijzing. Het is de hulpverlener die de cliënt aanmeldt bij een andere dienst of organisatie. Tot wanneer de nieuwe hulpverlening is opgestart blijft hij of zij je aanspreekfiguur. 

Om de aanvraagprocedure voor VAPH-ondersteuning voor minderjarigen bij de Afdeling Continuïteit en toegang op te starten, neem je contact op met een dienst die je 'contactpersoon-aanmelder' kan zijn. Voor personen met een handicap zijn dat multidisciplinaire teams (MDT's) die erkend zijn door het agentschap Jongerenwelzijn. Je vindt de erkende MDT's terug via de website van het agentschap Jongerenwelzijn.

Samen met je contactpersoon-aanmelder, vul je het 'aanmeldingsdocument (A-document)' in. Jouw contactpersoon-aanmelder bezorgt dat document, samen met andere nodige documenten, aan de toegangspoort.


InfoficheOnthaaldiensten (jeugdhulp), VAPH-aanvraag voor minderjarigen

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

Body

Diensten voor contextbegeleiding in functie van autonoom wonen helpen jongeren vanaf de leeftijd van 17 jaar die alleen gaan wonen, bijvoorbeeld als het thuis echt niet meer gaat. Een begeleider ondersteunt de jongere bij alle praktische zaken: het zoeken naar een woning en een opleiding of werk, inschrijven bij het OCMW of de werkloosheidsdienst, omgaan met geld en papieren, invullen van de vrije tijd, ... 


InfoficheAutonoom Wonen en worden

Controlearts

Body

Wanneer je als werknemer langdurig ziek bent, kan jouw werkgever nagaan of je echt ziek bent en gewettigd afwezig bent van het werk. Dat kan gebeuren door een controlearts die in opdracht van je werkgever langskomt bij jou thuis vanaf de eerste dat van je ziekteverlof. De duur van de verwachte afwezigheid speelt hierbij geen enkele rol.  De controles kunnen tijdens de hele periode van arbeidsongeschiktheid gebeuren.

Je mag als werknemer niet weigeren de controlearts te ontvangen of je te laten onderzoeken. Doe je dat toch, dan kun je je gewaarborgd loon verliezen! 


Infofiche:  Re-integratiebegeleiding na ziekte (als werknemer), Sociale voordelen bij arbeidsongeschiktheid

Crisis

Titel
Body

Crisis verwijst naar een kritiek moment van instabiliteit in het leven van een individu, gezin en/of context. De gewone gang van zaken in het dagelijkse leven wordt doorbroken: ‘Ik zie het niet meer zitten’, ‘ik zie de samenhang niet meer’, ‘wat overkomt mij/ons’, … Een moment van crisis is ook een kantelmoment: de noodzaak aan verandering is plots erg duidelijk. Zo kan het niet langer. De situatie vraagt onmiddellijke reactie, ingreep, antwoord of hulp. 


Let op: Crisis is geen situatie waar dringende medische hulp vereist is. Voor levensbedreigende situatie -> Noodnummers


Binnen jeugdhulp kan de beleving van de crisis afkomstig zijn van de minderjarige zelf, de ouders of opvoedingsverantwoordelijke of de hulpverlener die zich ernstig zorgen maakt. Het crisisaanbod kan uit een of meerdere hulpprogramma('s) bestaan. 


InfoficheCrisisonthaalCrisisjeugdhulp, Crisisinterventie geestelijk gezondheidszorg

Crisisbegeleiding (integrale jeugdhulp)

Body

Intensieve begeleiding van max. 28 dagen waarbij de veiligheid van de minderjarige geëvalueerd wordt. Samen met de minderjarige en de leefomgeving wordt er een werkplan gemaakt. De begeleiding kan doorgaan aan huis of op de dienst.

Crisisbegeleiding is één onderdeel van het volledige aanbod van crisisjeugdhulp. 


InfoficheCrisisjeugdhulp

Crisisopvang (integrale jeugdhulp)

Body

Biedt veiligheid in de vorm van bed, bad en brood gedurende een periode van 7 dagen. Het kind of de jongere verblijft dan in een crisisopvanggezin of in een opvangvoorziening. Crisisopvang kan alleen in combinatie met crisisinterventie of -begeleiding. Na afloop van de 7 dagen moet er een andere oplossing voorhanden zijn.

Crisisopvang is één onderdeel van het volledige aanbod van crisisjeugdhulp. 


InfoficheCrisisjeugdhulp

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.