R

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Body

Een jongere die een probleem heeft en daar niet meteen zelf een oplossing voor vindt, moet vlot terechtkunnen in de jeugdhulp. Daarvoor bestaan verschillende vormen van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

 Zowel jongeren als ouders kunnen terecht bij de brede instap van:

Soms is meer nodig en wordt een beroep gedaan op diensten zoals bijvoorbeeld  een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en een Dienst Ondersteuningsplan.

Wat al deze organisaties gemeen hebben is dat ze rechtstreeks toegankelijk zijn. Minderjarigen en hun ouders kunnen er meteen terecht.


Infofiche: Hulpverlening kinderen en jongeren

Redelijke aanpassing

Body

Een redelijke aanpassing is een concrete maatregel om obstakels weg te nemen die een persoon met een handicap verhinderen om een job uit te oefenen, toegang te krijgen tot een woning of activiteit, gebruik te maken van een dienst of een plaats in de school van je keuze.

Het weigeren van een redelijke aanpassing aan mensen met een beperking kan een vorm van discriminatie zijn. Bijvoorbeeld: de installatie van een hellend vlak aan de ingang van een woning weigeren terwijl de kosten kunnen worden gecompenseerd door een financiële tegemoetkoming van de overheid.


Infofiche: Redelijke aanpassingen op schoolRedelijke aanpassingen op de huisvestingsmarktDiscriminatie mensen met een beperking 

Referentieadres

Body

Wanneer je in een woonwagen, garage of op straat woont kan je geen post ontvangen, loop je belangrijke brieven mis en dreig je na ongeveer 6 maanden ambtshalve geschrapt te worden uit het bevolkingsregister. Een referentieadres geldt als een officieel adres en zorgt ervoor dat je bereikbaar bent voor officiële instanties. Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). 

Als je een referentieadres vraagt, dan verblijf je dus niet op dit adres, maar ben je zonder vaste verblijfplaats. De persoon die jouw inschrijving aanvaardt op zijn adres verbindt zich ertoe al jouw post of administratieve documenten te laten toekomen. Je kan een referentieadres zetten bij familie, vrienden, kennissen, ... of bij het OCMW Gent in je buurt.  Meer info vind je hier


Tip: Voorkom ambtshalve schrapping door bij een verhuis je adreswijziging door te geven of vraag als dakloze een referentieadres aan bij het OCMW. 


Let op: Ook zonder referentieadres heb je recht op een leefloon. Personen die illegaal in België verblijven, hebben geen recht op een referentieadres. 


InfoficheOCMWInfopunten Stad Gent

Referentiehuurder (voor een sociale woning)

Body

Sinds 1 januari 2020 wordt er een onderscheid gemaakt tussen (referentie)huurders en bijwoners voor de inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden voor een sociale woning. Alleen de toekomstige huurders moeten aan deze voorwaarden voldoen.

Wie is huurder?  

  • de persoon die zich inschrijft
  • de persoon die gehuwd is, wettelijk samenwoont of de feitelijke partner is van de persoon die zich inschrijft én die bij aanvang van de huurovereenkomst mee in de sociale woning komt wonen.

Er kunnen maximum 2 personen als huurders beschouwd worden. Zij moeten voldoen aan alle inschrijving- en toelatingsvoorwaarden, ondertekenen de huurovereenkomst en zijn verantwoordelijk voor de personen die bij hen inwonen (= de bijwoners).

De sociaal verhuurder kijkt niet meer naar het inkomen van de referentiehuurder van 3 jaar terug, maar naar het meest recente aanslagbiljet.

Wie is bijwoner?

Alle andere personen die in de sociale huurwoning wonen, zijn bijwoners (bijvoorbeeld werkende kinderen of inwonende (groot)ouders-, ...). Zij moeten de huurovereenkomst niet tekenen noch voldoen aan de voorwaarden om er te verblijven. De huurders zijn verantwoordelijk voor de personen die bij hen inwonen.

Inkomens van bijwoners worden NIET meegeteld bij inschrijving en toewijzing, maar WEL voor wat betreft de bepaling van de huurprijs (met uitzondering van de meerderjarige bijwoner waarvoor kinderbijslag genoten wordt).


Infofiche: WoonmaatschappijSociaal VerhuurkantoorSociale leningen

Remgeld

Titel
Body

Als je ziek bent en je gaat op consultatie bij de dokter, krijg je van je dokter een getuigschrift van verstrekte hulp. Dit getuigschrift moet je aan je ziekenfonds of de hulpkas bezorgen. Je ziekenfonds betaalt je dan een deel terug van het bedrag dat je dokter aanrekende. Het deel dat je wel zelf moet betalen (+/- 25 %) is het remgeld of persoonlijk aandeel. Met de derdebetalersregeling betaal je aan de zorgverlener enkel het remgeld. Mensen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg. Soms krijg je alles terugbetaald en betaal je dus geen remgeld.  Wie een globaal medisch dossier laat bijhouden door de huisarts, betaalt 30% minder remgeld voor consultaties.


Tip: Ga naar de huisarts in plaats van naar de specialist. Vaak ben je daar voldoende geholpen en je betaalt minder remgeld.


Let op: Dien je getuigschriften meteen in bij je ziekenfonds. Na 2 jaar zijn ze verjaard en kunnen ze niet meer worden terugbetaald. Tijdig indienen is ook belangrijk voor een correcte berekening van de maximumfactuur.


Infofiche: ZiekenfondsSociale voordelen gezondheid, Eerstelijnsgezondheidszorg

Residentieel woonwagenterrein

Body

Er is één stedelijk woonwagenterrein in Gent, dat beheerd wordt door het OCMW Gent. Het woonwagenterrein Vosmeers is uitsluitend voor woonwagenbewoners die legaal in België verblijven en die naar traditie wonen of woonden in een woonwagen, of van wie de ouders dat deden, met uitzondering van bewoners van campings of gebieden met weekendverblijven.


InfoficheWoonwagenbewoners en voyageurs

Residentiële diensten

Body

In tegenstelling tot ambulante diensten, verblijf je als patiënt/cliënt/zorgvrager wel in de voorziening waar je geholpen wordt. Het meest bekende voorbeeld is een ziekenhuisopname. Je verblijft niet langer in je eigen leefomgeving, maar leeft dag en nacht in de accomodatie van de dienst.  Je verblijf kan variëren van enkele dagen per week tot de hele week en voor een korte of langere periode.


Infofiche: ZiekenhuizenResidentiële geestelijke gezondheidszorgVerblijf voor volwassenen met een beperkingVerblijf voor kinderen en jongeren met een beperking

Respijtzorg

Titel
Body

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Zodat je even tijd voor jezelf hebt en de zorg beter kan volhouden. Diensten voor gezinszorg en thuisverpleging, een oppas, dagopvang, kortverblijf... kunnen tijdelijk de zorg van je overnemen. Je kan bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds terecht voor gratis advies over hoe je zulke diensten kan inschakelen.

Respijtzorg of vervangende zorg kun je ook betalen met je Persoonsvolgend Budget.


Tip: Wil je eens stoom aflaten of heb je nood aan steun. Neem contact op met een mantelzorgvereniging of zelfhulpgroep. Naast een luisterend oor bieden zij hulp om er weer bovenop te geraken. ​


Infofiche: Diensten Gezinszorg, Thuisverpleging, Oppas- en gezelschapsdiensten, Dagopvang, Kortverblijf

Revalidatie

Titel
Body

Revalidatie betekent 'herstel'.  Meestal is het van toepassing na een ongeval of medische ingreep zoals een operatie. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel lichamelijk als psychisch belastend zijn. Je kan residentieel (met overnachting) of ambulant (enkel overdag) revalideren in een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis of revalidatiecentrum. 


Tip: Heb je een verzekering? Voor of aan het begin van de opname, informeer je best bij deze verzekering wat de mogelijke tussenkomsten zijn. Zo weet je waar je staat op financieel vlak.


Infofiche: Revalidatiecentra

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Body

De RVA beslist of iemand al dan niet recht heeft op een werkloosheidsuitkering. Ze behandelen er de dossiers die ze krijgen van de vakbonden of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen en betalen de goedgekeurde uitkeringen uit aan deze uitbetalingsinstellingen die ze op hun buurt overmaken aan de aanvragers.

De uitbetalingsinstellingen zijn tussenschakels die de communicatie opnemen tussen de aanvrager en de RVA. 


Tip: Ontdek op de website van de RVA de informatie voor burgers over werkloosheid, tewerkstelling, loopbaanonderbreking, verloven, ... 


Infofiche: WerkzoekendenUitbetalingsinstellingenWerkloosheidsuitkering

RVT-bedden en ROB-bedden

Body

Het overgrote deel van de woonzorgcentra is erkend als RVT (Rust- en verzorgingstehuis). Dat wil zeggen dat er in een woonzorgcentrum ook plaatsen beschikbaar zijn voor de opvang van zwaar zorgbehoevende ouderen. Deze plaatsen worden aangeduid als RVT-bedden. Voor deze plaatsen krijgt het woonzorgcentrum een hogere tussenkomst van het RIZIV. De andere opvangplaatsen in een woonzorgcentrum krijgen door het RIZIV de omschrijving 'bedden Rustoorden voor Bejaarden' of ROB-bedden. De ziekteverzekering zorgt voor een tussenkomst in een deel van de kosten van verzorging van de bewoners in rustoorden.


Tip: Je ziekenfonds betaalt de tussenkomst van het RIZIV rechtstreeks aan het rustoord. 


InfoficheWoonzorgcentra 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.