H

Handicap

Titel
Body

Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het VAPH. Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH altijd de volgende definitie:

Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.

Deze definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die een aanvraag voor ondersteuning indient, apart te bekijken. Beantwoordt iemands situatie aan de definitie, dan kan de betrokkene door het VAPH erkend worden als persoon met een handicap en een goedkeuring voor ondersteuning krijgen.


InfoficheAanvraag budget VAPH

Herstelbemiddeling

Body

Herstelbemiddeling is een aanbod vanuit het Parket of de Jeugdrechtbank. Een neutrale bemiddelaar start een communicatieproces op tussen minderjarige verdachten van een jeugddelict ( het vroegere 'misdrijf omschreven feit' of MOF), hun slachtoffers en hun context. Zowel slachtoffer als dader kunnen om een bemiddeling vragen, maar ook bijvoorbeeld een familielid of een nabestaande. Slachtoffers en daders nemen vrijwillig deel. De bemiddeling is gratis


Let op: Politie en justitie doen hun werk bij misdrijven. Bemiddeling vervangt deze procedures niet.


Infofiche: Reactie op een jeugddelict

Het PAKT

Titel
Body

Het PAKT is een samenwerking van zorgverleners en zorgverlenende diensten die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg in regio Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen . Hun doel is om de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren en toegankelijker te maken door samen te werken en hun kennis met elkaar te delen.


InfoficheGeestelijke gezondheidszorg

Hoorrecht

Titel
Body

Kinderen van ouders die beslissen te scheiden, moeten zich vaak aanpassen aan een aantal grote veranderingen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden kinderen uitgenodigd door de familierechter om gehoord te worden. Kinderen kunnen daar hun zegje doen over wat ze graag willen, bij wie ze graag willen verblijven, ... 

Vanaf de meerderjarigheid kan het kind zelf beslissen (ongeacht het al dan niet voortbestaan van de onderhoudsplicht van de ouders(s)).


Tip: tZitemzo publiceert brochures gericht op kinderen en jongeren in een scheidingssituatie.


Infofiche: Ouderschapsregeling,  Neutrale ontmoetingsruimteAlimentatievordering

Huisapotheker

Body

Wie lange tijd geneesmiddelen gebruikt, kan een huisapotheker kiezen. Je hebt er vooral baat bij als je meerdere geneesmiddelen neemt. Je huisapotheker begeleidt je gratis bij je medicatiegebruik. Je krijgt persoonlijk advies en je apotheker houdt een schema bij van je medicatiegebruik (voorgeschreven en niet-voorgeschreven). Dat medicatieschema biedt je een volledig en betrouwbaar overzicht en nuttige informatie over hoe en wanneer je het geneesmiddel moet innemen. Bovendien kan je huisapotheker dit schema (elektronisch) delen met andere zorgverleners. Hoe? Je ondertekent een overeenkomst met de apotheker van je keuze. Daarin geef je toestemming om jouw gegevens te delen met andere zorgverleners en om een overzicht van jouw behandeling te raadplegen.


Infofiche: Apotheker, Patiëntendossier

Huisonderwijs

Body

Van je 6de tot je 18de heb je leerplicht, maar geen schoolplicht. Je kunt dus thuis les krijgen en aan de leerplicht voldoen. Aan huisonderwijs zijn wel strenge voorwaarden verbonden. Je ouders moeten kunnen bewijzen dat je les krijgt. Het is niet de bedoeling dat je alles in je eentje studeert. De onderwijsinspectie kan op elk moment komen controleren of je wel degelijk les krijgt. Ben je in 2002 of later geboren, dan ben je verplicht om op vaste tijdstippen deel te nemen aan de examens van de Examencommissie. Doe je dat niet of slaag je niet na 2 pogingen, dan moet je toch in een erkende school inschrijven.

Als ouder kun je op verschillende manieren huisonderwijs organiseren:

  • Individueel huisonderwijs: je geeft als ouder zelf les of je schakelt een privéleraar in
  • Collectief huisonderwijs: je organiseert lessen samen met een aantal andere ouders of je kind volgt les in een privéschool die niet erkend is door de overheid

Tip: Lees na wat je rechten en plichten zijn op de website onderwijs Vlaanderen voor ouders of voor leerlingen


Let op: Verwar huisonderwijs niet met tijdelijk of permanent onderwijs aan huis.


Infofiche: Huisonderwijs

Hulpcontinuïteit

Body

Wanneer een cliënt wordt doorverwezen naar een andere dienst, organisatie en/of hulpverlener of wanneer meerdere hulpverleners tegelijk betrokken zijn, is hulpcontinuïteit erg belangrijk. Het zorgt voor een hulpverlening zonder gaten en breuken. Om dat te realiseren zijn er bij doorverwijzing duidelijke onderlinge afspraken nodig, zodat de doorverwijzing meteen correct gebeurt. Idealiter blijft de verwijzende hulpverlener betrokken zolang de volgende hulpverlener niet is opgestart. Binnen de sector integrale jeugdhulp heet deze doorverwijzende hulpverlener een contactpersoon-aanmelder


InfoficheOnthaaldiensten (jeugdhulp)

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering (HvW)

Body

Ben je als werkloze geen lid van een vakbond? Dan kan je je mits betaling van jaarlijks lidgeld aanmelden bij de vakbond naar jouw keuze. Je kan ook kiezen om naar de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering (HvW) te gaan. Deze overheidsinstelling zal net zoals de vakbond je dossier opmaken, doorsturen naar de RVA en je werkloosheidsuitkering uitbetalen. De HvW is gratis, maar heeft een beperkter aanbod. Je kan er dus niet met altijd en niet met àl je vragen en problemen terecht. 


InfoficheUitbetalingsinstellingen

Huurpremie

Titel
Body

De huurpremie is een premie die je kunt ontvangen als je vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning en je voldoet aan de voorwaarden. Er mag bv. geen onderbreking in de inschrijving bij de woonmaatschappij zijn. Normaal ontvang je automatisch een invulformulier in je brievenbus als je aan alle voorwaarden voldoet. Informeer je bij de Woonwijzer in je buurt. Neem zeker je identiteitskaart mee naar de Woonwijzer en zorg dat je je pincode kent. Zo kan de consulent je snel op weg helpen met administratieve formaliteiten en vermijd je onnodige verplaatsingen.


Tip: Kom je niet aanmerking voor de huurpremie? Misschien heb je recht op een huursubsidie.


Let op: Je kunt de huurpremie en de huursubsidie niet allebei krijgen!


Infofiche: Huurpremie, Woonmaatschappij

Huursubsidie

Titel
Body

De huursubsidie is een maandelijkse tussenkomst in de huurprijs. Als je een laag inkomen hebt, en je verhuist 1. naar een woning van een sociaal verhuurkantoor 2. van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning (vb. assistentiewoning) 3. of je was daarvoor dakloos dan kun je misschien een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Contacteer het OCMW of de Woonwijzer in je buurt. De consulent bekijkt samen met jou of je recht hebt op deze premie. 


Tip: Neem zeker je identiteitskaart mee naar de woonwinkel en zorg dat je je pincode kent. Zo kan de consulent je snel op weg helpen met administratieve formaliteiten en vermijd je onnodige verplaatsingen.


Tip: Kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie en sta je al een tijd op de wachtlijst voor een sociale woning? Misschien heb je recht op een huurpremieLet op: Je kunt de huurpremie en de huursubsidie niet allebei krijgen!


Infofiche: Huursubsidie

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.