Mensen met een beperking

Mensen met een (vermoeden van) beperking vinden ook hulp bij organisaties die vermeld staan onder de andere rubrieken. In deze rubriek vind je vooral organisaties met een focus op mensen met een beperking. 

In de figuur hieronder tonen vijf cirkels  mogelijke bronnen van ondersteuning. Je kiest dus voor "gewoon" als kan en enkel voor "speciaal" als nodig. 

beeld concentrische cirkels (www.vaph.be/pvf)
Bron: www.vaph.be/pvf

Rechtstreeks (RTH) of niet-rechtstreeks toegankelijk (nRTH): binnen RTH kan je handicapspecifieke hulp beperkt inschakelen. Heb je vaker of meer gespecialiseerde hulp nodig? Het VAPH regelt en financiert de gespecialiseerde ondersteuning. Via de persoonsvolgende financiering (PVF)  kun je zelf bepalen hoe je je ondersteuning organiseert. 

Voor nRTH moet je eerst een erkenning van je handicap en een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen. Let op: De wachttijden zijn lang. Veel handicapspecifieke zorgaanbieders hebben ook een rechtstreeks toegankelijk aanbod (RTH). Sommige personen kunnen voor RTH beroep doen op een zorgbudget

Soorten zorg: Op vlak van zorg en ondersteuning, is er niet veel verschil tussen RTH en nRTH. Het gaat vooral om de intensiteit. Er zijn 3 soorten hulp die je kan gebruiken: begeleiding, dagopvang en verblijf.

Leeftijd: Er is een onderscheid in financiering tussen nRTH voor minderjarigen (tot 21 jaar) en voor meerderjarigen (tot 65 jaar). Als je vóór je 65ste erkend werd door het VAPH als persoon met een handicap, dan kun je ook daarna nog gebruik maken van de VAPH-dienstverlening. 


Let op: Met je PVB betaal je zorg en ondersteuning. Je kan terecht bij een vergunde zorgaanbieder of je kan zelf mensen in dienst nemen die jou ondersteunen. Voor leefkosten, hulpmiddelen en aanpassingen bestaan er tegemoetkomingen. Als je handicap het gevolg is van een ongeval of een medische fout, dan kan je met de schadevergoeding ondersteuning inkopen.


* In deze rubriek vind je enkele rechtstreekse links naar pagina's op de website van VAPH. Voor een volledig overzicht van alle beschikbare informatie raadpleeg je best de website van VAPH.

Reactie toevoegen